aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Prawo rzymskie - Nabycie własności

autor: brak, dodano: 24.11.2006, 09:27, uczelnia: Wydział Prawa i Administracji UG

142nabycie własności.doc  (rozmiar: 30.50 KB)

Każde prawo własności można nabyć albo w sposób pochodny albo w sposób pierwotny. Do pochodnego zastosowanie ma ogólna zasada, iż nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada. Przeniesienie własności nie mogło nastąpić na skutek nieformalnej umowy.
sposoby nabycia własności:
1.mancypacja
2.in iure cessio
3.tradycja
pierwotne sposoby nabycia własności:
4.zasiedzenie
5.zawłaszczenie
6.przetworzenie
7.połączenie i zmieszanie
8.nabycie owoców
Ad. 1 - akt kupna-sprzedaży, w obecności 5 świadków
Ad. 2 - pozorny proces windykacyjny, w którym zbywca występował w roli pozwanego, a nabywca w roli powoda
Ad. 3 - wydanie lub wręczenie rzeczy, 3 wymogi aby w skutek tradycji nastąpiło przeniesienie:
1.rzeczywiste wręczenie rzeczy
2.towarzyszyć musiała wola przeniesienia własności po stronie zbywcy i wola przyjęcia rzeczy po stronie nabywcy
3.istnienie słusznej przyczyny prawnej
Ad. 4 – nabycie własności w wyniku posiadana rzeczy, przy spełnieniu warunków wymaganych przez prawo
Wymogi warunkujące zasiedzenie:
1. Res Habilis – przedmiot na którym można było nabyć własność przez zasiedzenie (wyjęte spod zasiedzenia były:
rzeczy niedostępne w obrocie gospodarczym
pochodzące z kradzieży
nabyte gwałtem
należące do fiskusa i Kościoła
2. Titulus – tytuł słuszny, nabycie przez umowę kupna-sprzedaży, darowiznę, posag, zapis
3. Fides – dobra wiara posiadacza i istnieć musiała przynajmniej w momencie wejścia w posiadanie rzeczy
1 4. Possesio – tylko posiadanie cywilne prowadzi do zasiedzenia, musi polegać na faktycznym władaniu rzeczą
2 połączonym z wolą zachowania jej dla siebie
5. Tempus – zgodnie z ustawą XII tablic okres posiadania potrzebny do zasiedzenia wynosił rok dla ruchomości, a
3 dwa lata dla nieruchomości. Od Sewerów posiadacze gruntów prowincjonalnych użytkujący przez 10 lat
4 (mieszkańcy tej samej prowincji), przez 20 lat (mieszkańcy różnych prowincji):
mogli za pomocą zarzutu procesowego longi temporis praescriptio odeprzeć powództwo o wydobycie.
Ad. 5 – Occupatio – najstarszy sposób nabycia własności. Polegał na objęciu w posiadanie rzeczy niczyjej. Do tej kat. należały:
1.dzikie zwierzęta – istoty dziko żyjące, które schwytać można było na lądzie, w morzu i w powietrzu
2.insula in mari nata – wyspa wyłoniona z dna morskiego oraz przedmioty z dna morskiego
3.res hostiles - rzeczy na terytorium Rzymu a należące do obywatela, z którego państwem Rzym rozpoczął wojnę
4.res derelictae – rzeczy porzucone
5.thesaurus – skarb, przedmioty wartościowe tak dawno ukryte, że zatraciła się już pamięć o ich właścicielu
Ad. 6 – sposób nabycia własności w wyniku gruntownego przetworzenia cudzej rzeczy i wytworzenia w ten sposób nowego
przedmiotu
Ad. 7 – Accessio – prowadziła do nabycia własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą
główną, stając się pod względem gospodarczym jej częścią składową, połączyć się mogły:
1. dwie nieruchomości, połączenie na skutek działania sił przyrody:
przymulisko – powolny przyrost jednego gruntu kosztem drugiego
oderwisko – nagłe oderwanie części gruntu wskutek prądu rzecznego i dołączenie do cudzego
2. rzecz ruchoma z nieruchomością – obowiązywała zasada superficies solo cedit (cokolwiek w sposób
trwały zostało złączone z gruntem, stawało się jego częścią składową)
3. dwie rzeczy ruchome – jeśli połączenie miało charakter trwały, wartość rzeczy głównej rozciągała się na
uboczną
Ad. 8 – w sposób pierwotny na własność nabywał właściciel rzeczy macierzystej. Następowało w momencie separatio –
odłączenia od rzeczy macierzystej .
Do góry
komentarze
11.12.2006, 18:34
kaczynski
mam to gdzies
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!