aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Marketing - testy

autor: brak, dodano: 30.08.2006, 12:44, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

1. Segmentacja rynku to:

a) podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów

b) technika programowania popytu i sprzedaży towarów

c) różne formy dystrybucji produktów

d) elastyczne dopasowanie się do popytu2. Marketing to:

a) pewien proces działań skierowanych na zaspokojenie klientów

b) określona filozofia działania

c) pewien rodzaj orientacji rynkowej

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

3. Systematyczne prowadzenie, rejestrowanie, archiwizowanie, opracowywanie danych oraz wniosków dotyczących specyficznej sytuacji, w której znalazła się firma, to:

a) pozycjonowanie produktu

b) badanie technologii wytwarzania

c) public relations

d) badania marketingowe4. Źródłem informacji marketingowej jest:

a) konsument

b) otoczenie marketingowe

c) firma

d) wszystkie wyżej wymienione5. Pod pojęciem „zasady marketingowej” rozumie się:

a) integrację działań marketingowych

b) orientację na klienta

c) zyskowność

d) wszystkie powyższe informacje są poprawne6. Istotą dystrybucji jest podejmowanie decyzji i działań związanych z:

a) udostępnieniem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców

b) udostępnieniem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom pośredników

c) z segmentacją rynku i dywersyfikacją produktów

d) udostępnieniem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym producentom i pośrednikom7. Etap dojrzałości w cyklu życia produktu charakteryzuje

a) coraz wolniejsze tempo sprzedaży, osiągnięcie punktu maksymalnego sprzedaży i następnie spadek sprzedaży

b) wysokie tempo sprzedaży, osiągnięcie najwyższego poziomu zysków ze sprzedaży

c) wysokie tempo wzrostu sprzedaży i zysków

d) wysokie tempo sprzedaży i stopniowe zmniejszanie się zysków ze sprzedaży8. Promocja sprzedaży obejmuje:

a) konkursy, loterie, próbki i prezenty

b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne

c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne9. Dystrybucja to zbiór działań związanych z:

a) użytecznością miejsca i czasu

b) użytecznością formy

c) użytecznością krańcową

d) kosztem dla konsumenta10. Proces informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpośredni kontakt w celu sprzedaży wyrobów to:

a) sprzedaż osobista

b) propaganda marketingowa

c) public relations

d) promocja sprzedaży11. Istotą koordynacyjnej kanałów dystrybucji jest:

a) przerób handlowy produktu

b) transport i magazynowanie towaru

c) sortowanie i paczkowanie produktów

d) zrównanie wielkości podaży danego produktu z popytem12. Promocja sprzedaży to:

a) wszystkie materialne środki, które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktów wyjątkowej korzyści

b) wszystkie materialne środki, które mają na celu zwiększenie sprzedaży w długim okresie czasu

c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów

d) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży uzupełniającej i dodatkowej13. Promocja w kompozycji marketingu mix to:

a) części zespołów marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek, ściśle powiązane z każdym elementem marketingu

b) propaganda marketingowa i reklama oraz kreowanie produktu

c) popieranie sprzedaży, sprzedaż osobista oraz faktyczny obieg produktów

d) obraz (image) firmy i kanały dystrybucji produktów14. Reklama to forma przekazu, która jest:

a) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy

b) odpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy

c) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy

d) odpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy15. Public relations to:

a) zespół działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem

b) zespół działań zapewniających firmie systematyczne kontrolowanie mikrootoczenia

c) zespół działań zwanych zamiennie publicity

d) działania dotyczące wzajemnych stosunków miedzy klientem a firmą16. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest:

a) towar

b) idea

c) usługa

d) wszystkie wyżej wymienione17. Produkt mix jest to:

a) zestaw produktów danej linii produktowej oferowany przez firmę

b) zestaw wszystkich produktów oferowanych przez sprzedajacego

c) zbiór decyzji podejmowanych przy tworzeniu produktu

d) mieszanka elementów składowych strategii produktu18. Dla konsumenta nowy produkt to wyrób:

a) zaspokajający nową potrzebę

b) zaspokajający dotychczasowe potrzeby w lepszy sposób

c) obie ww. odpowiedzi są poprawne

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa19. Każdy produkt ma inną krzywą cyklu życia. Różnice dotyczą:

a) ilości faz i nachylenia krzywej

b) długości trwania cyklu i długości poszczególnych faz

c) długości trwania cyklu i ilości faz

d) żadna z ww. odpowiedzi nie jest poprawna20. W fazie spadku w cyklu życia produktu należy stosować:

a) w mniejszym stopniu wszystkie instrumenty promocji

b) reklamę, sprzedaż osobistą oraz promocję sprzedaży

c) promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą

d) popieranie sprzedaży i wyraźnie ograniczać reklamę, propagandę i akwizycję21. Optymalna (sprzedaż?) z punktu widzenia równowagi finansowej powinna obejmować najwyższą liczbę produktów znajdujących się:

a) w fazie wzrostu sprzedaży

b) w fazach wprowadzenia i nasycenia rynku

c) w fazach dojrzałości i nasycenia rynku

d) w fazach wzrostu i spadku sprzedaży22. Strategię szybkich zysków stosuje się w sytuacji, gdy:

a) występują preferencyjnie niskie ceny, niskie nakłady na reklamę, wysoka sprzedaż produktów na wszystkie rynki

b) istnieje duży rynek na dany produkt, istnieje silna konkurencja, występuje duża wrażliwość na cenę, koszty jednostkowe zniżają się

c) duża część nabywców nie zna produktów lub istnieje grupa nabywców znających produkt i gotowi są zapłacić za niego wysoką cenę; producenci działają w warunkach małej konkurencji

d) istnieje ograniczony rynek nabywców, większość nabywców jest świadomych zakupu produktu i są chętni do zakupu po wysokich cenach oraz nie występuje konkurencja23. Główna przyczyna segmentacji rynku to fakt, że:

a) rynek jest jednorodny i podzielny

b) jest ona efektywna i skuteczna w opracowaniu koncepcji marketingu mix

c) występują różnice w potrzebach i upodobaniach konsumentów

d) segmenty rynku są podobne24. Bezpośrednim kanałem dystrybucji jest relacja

a) producent – hurtownik

b) producent – detalista

c) producent – nabywca

d) producent – hurtownik – nabywca25. Produkt w koncepcji marketingowej to:

a) materialny produkt oferowany nabywcy

b) materialny i niematerialny produkt oferowany konsumentowi

c) idea, usługa, towar lub kombinacja tych trzech

d) dobra konsumpcyjne i przemysłowe26. Pod pojęciem rynku określa się m.in.:

a) analizowanie różnych dróg i możliwości wyznaczania obiegu na rynku

b) końcowy etap marketingowego pozyskiwania nabywców

c) formy i mechanizmy uzgodnienia pomiędzy odbiorcami i nabywcami

d) wszystkie możliwości są poprawne

moja uwaga: hmhmhm..... czy odbiorca to nie to samo co nabywca?27. Podstawowym warunkiem przeprowadzenia właściwej segmentacji rynku jest:

a) dokonanie homogenicznego podziału rynku na homogeniczne segmenty

b) długofalowe planowanie marketingowe

c) odpowiednie badanie rynku

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

28. Cena ustalona na zbyt wysokim poziomie spotyka na:

a) barierę kosztów

b) barierę popytu

c) niemożliwość osiągnięcia zysku

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne29. W warunkach silnej konkurencji na rynku usługowym najlepiej jest stosować koncepcję marketingową mix:

a) 4P

b) 5P

c) 6P

d) 7P30. Strategia cen psychologicznych dotyczy:

a) produktów luksusowych

b) obniżania cen w zależności od rodzaju i formy dokonywania zakupu

c) wywołuje nastawienie emocjonalne i motywuje do zakupu

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne31. Pośrednie kanały dystrybucyjne mają zastoswanie:

a) na rynkach usług

b) na rynkach inwestycyjnych

c) na rynkach konsumpcyjnych

d) na rynkach profesjonalnych i przemysłowych32. Do korzyści marketingu możemy zaliczyć m.in.:

a) zapewnienie swobody, względne dogodności wyboru oraz zakupu we właściwym dla producentów czasie i miejscu

b) osiągnięcie trwałej przewagi popytu i podaży

c) ryzyko produkcji i sprzedaży towarów i usług

d) dostosowanie podaży produkcji i usług do potrzeb popytu na produktu i usługi33. Podstawą wszystkich decyzji i działań marketingowych są:

a) pośrednicy

b) producenci

c) posiadane informacje

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne34. Na kształtowanie się produktu składają się:

a) działania związane z tworzeniem produktu

b) moment wprowadzenia produktu na rynek

c) koniec życia produktu

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne35. Strategia cen promocyjnych umożliwia:

a) szybkie wejście na rynek36. Kluczowym elementem przy wprowadzaniu nowego produktu jest:

a) innowacja37. Proces kształtowania cen powinien uwzględnić kwestie:

a) zależności pomiędzy wysoką ceną a innymi instrumentami marketingowymi38. Co to jest promocja mix

a) to: reklama, akwizycja, promocja sprzedaży, propaganda marketingowa, public relations, publicity, sponsoring
Do góry
komentarze
07.10.2006, 14:23
Andrzej
super mi sie przydało wielkie dzięki
02.02.2007, 22:35
konrad
zajebiste testy a gdzie odpowiedzi?
29.06.2007, 14:49
aga
a gdzie odpowiedzi??
29.11.2007, 22:03
anetula11
odpowiedzi!!!!!
05.12.2007, 12:10
Justka
Hej jesli ktos ma odp. poprawne to bardzo prosze o kontakt jak najszybciej na Solar.K@interia.pl
15.12.2007, 00:11
Robert
Stronka z odpowied
http://www.pure6.neostrada.pl/testy.html
14.01.2008, 16:13
Asiulka
super testy, wiecej takich z różnych przedmiotów + odpowiedzi do tych testów
29.01.2008, 13:22
kikus
zajefajny test tylko szkoda ze bez odpowiedzi
02.02.2008, 20:58
kozakk113
http://www.pure6.neostrada.pl/testy.html

tutaj jest ten sam test z odp
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!