aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Marketing - testy

autor: brak, dodano: 27.06.2006, 12:43, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

1. „Reklama dźwignią handlu” to hasło będące odzwierciedleniem:

a) orientacji marketingu konsumenckiego

b) orientacji produkcyjnej

c) orientacji marketingowej

d) orientacji dystrybucyjnej2. Rabat udzielany pośrednikowi w zamian za przejęcie przez niego pewnych dodatkowych funkcji, np. reklamy, transportu to rabat:

a) handlowy

b) gotówkowy

c) promocja cenowa

d) funkcyjny3. Demarketing stosuje się w przypadku występowania:

a) popytu nadmiernego

b) popytu malejącego

c) popytu utajnionego

d) popytu sezonowego4. Firma posiada szeroki asortyment produktów jeżeli:

a) występuje dużo linii produktowych

b) w obrębie jednej linii produktowej mieści się dużo produktów

c) występuje jedna linia produktowa

d) w obrębie jednej linii produktowej znajduje się mało produktów5. Marka to:

a) wyłącznie symbol

b) nazwa, znak graficzny lub symbol

c) wyłącznie znak graficzny

d) wyłącznie nazwa6 . Intensywna promocja i niska cena to cechy strategii:

a) szybkiej penetracji rynku

b) szybkiego zbierania śmietanki

c) wolnej penetracji rynku

d) wolnego zbierania śmietanki7. Zgodnie z teorią marketingu pragnienia (zachcianki) pojawiają się dopiero po zaspokojeniu potrzeb.

a) tak, ponieważ dotyczą dóbr luksusowych

b) nie, gdyż potrzeba i pragnienie oznacza to samo

c) tak, gdyż oznaczają satysfakcję wyższego rzędu

d) nie, ponieważ wynikają z naszych potrzeb8. Dobór kwotowy próby polega na:

a) doborze w oparciu o wcześniej przeprowadzony sondaż założycielski

b) wyborze osób do badania wg własnego osądu

c) wyborze osób najbardziej dostępnych z populacji

d) wyborze jednostki w taki sposób, aby struktura próby z punktu widzenia określonych cech była zbliżona do struktury badanej zbiorowości9. Reklama jako forma promocji to:

a) płatna forma nieosobowego oddziaływania na pracowników firmy

b) nieodpłatna forma nieosobowego oddziaływania na postawy nabywców i pośredników

c) płatna forma osobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania nabywców

d) płatna forma nieosobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania nabywców10. Pośrednim kanałem dystrybucji jest relacja:

a) producent - klient - użytkownik

b) producent - nabywca

c) producent - hurtownik - użytkownik

d) klient - producent - użytkownik11. Skończona zbiorowość, o której badacz chce uzyskać informacje to:

a) populacja badana

b) jednostka próby

c) operat losowania

d) panel12. Dystrybucja to zbiór działań związanych z:

a) użytecznością krańcową funkcji dystrybucji

b) użytecznością krańcową dostaw

c) użytecznością formy

d) użytecznością miejsca i czasu13. Podejmowane przez producentów działania promocyjne, które są skierowane do pośredników po to, aby nakłonić ich do zamówienia danego produktu i promowania go wśród nabywców to:

a) strategia dywersyfikacji

b) strategia ssania

c) strategia tłoczenia

d) strategia różnicowania14. Koncepcja, w której podstawowym celem przedsiębiorstwa jest efektywne i skuteczne pobudzenie i zaspokojenie potrzeb i pragnień konsumentów przy zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz całości społeczeństwa to:

a) konsumeryzm

b) marketing partnerski

c) marketing społeczny

d) marketing wewnętrzny15. Każdy produkt ma inną krzywą cyklu życia. Różnice dotyczą:

a) długości trwania cyklu i długości poszczególnych faz

b) ilości faz i nachylenia krzywej

c) kształtu krzywej i ilości faz

d) długości trwania cyklu i długości poszczególnych faz16. Słowo panel związane jest z:

a) reklamą prasową

b) badaniami marketingowymi

c) częścią nowego produktu

d) docelową grupą konsumentów17. Koszty wytworzenia produktu wyznaczają:

a) cenę maksymalną

b) cenę konkurencji

c) nie mają wpływu na cenę

d) cenę minimalną18. Empatia to:

a) umiejętność wczucia się w sytuację klienta

b) strategia pozycjonowania marki

c) metoda skalowania kwestionariusza

d) cecha poprawnie wyodrębnionego segmentu19. Proces dostosowywania usługi nowej lub istniejącej do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców to:

a) strategia usługi

b) badania marketingowe

c) strategia plasowania usługi

d) strategia marki20. Tzw. „rynek konsumenta” to sytuacja, w której:

a) podaż przewyższa popyt

b) podaż zrównuje się z popytem

c) sposób postępowania klienta w stosunku do producenta

d) popyt przewyższa podaż21. Zbiór działań związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców to:

a) polityka dystrybucji

b) promocja

c) polityka produktu

d) polityka cenowa22. Cykl życia kostki Rubika różni się od cyklu życia Coca-Coli:

a) długością trwania poszczególnych faz

b) kolejnością występowania poszczególnych faz

c) nie różni się, oba cykle są takie same

d) ilością faz cyklu23. Ankieta opakowaniowa oraz wywiad telefoniczny to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod:

a) audytoryjnych

b) sondażowych

c) heurystycznych

d) projekcyjnych24. Linia produktowa to:

a) grupa produktów o podobnym cyklu życia

b) grupa produktów, które są sprzedawane tym samym grupom nabywców

c) grupa produktów nie powiązanych ze sobą i o różnych funkcjach

d) grupa produktów przekazywana różnymi kanałami dystrybucji25. Ciągły, elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej to:

a) badania telemetryczne

b) badania medialne

c) telemedia

d) pomiar telewizyjny26. Polar, Black and Decker, Bosch, Honda to przykłady :

a) indywidualnego znaku towarowego

b) marki pośrednika

c) znaku towarowego dla rodziny wyrobów

d) prywatnej marki27. Popyt na dany produkt wyznacza:

a) cenę maksymalną

b) nie ma wpływu na cenę

c) cenę konkurencji

d) cenę minimalną28. Test skojarzeń słownych oraz test uzupełnień zdań to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod:

a) audytoryjnych

b) projekcyjnych

c) heurystycznych

d) sondażowych29. Promocja sprzedaży (uzupełniająca albo dodatkowa) to:

a) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży części zapasowych

b) wszystkie materialne środki, które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktu wyjątkowej korzyści

c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów

d) wszystkie materialne środki, które mają na celu zwiększenie sprzedaży w długim okresie czasu30. Proces dostosowywania nowego lub istniejącego produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców to:

a) strategia produktu

b) strategia marki

c) strategia dystrybucji

d) polityka cenowa31. Pojęcie zasady marketingu nie obejmuje:

a) orientacji na klienta

b) analizy otoczenia

c) zyskowności

d) integracji działań marketingowych32. Kanały dystrybucji, lokalizacja, transport, zasięg terytorialny to elementy:

a) polityki dystrybucji

b) promocji

c) polityki produktu

d) polityki cenowej33. Cykl życia produktu to:

a) proces dostosowania się produktów do potrzeb klientów

b) proces testowania nowego produktu

c) dążenie do uzyskania dominującej pozycji na rynku

d) okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku34. Celem badań marketingowych jest:

a) zwiększenie ryzyka błędnych decyzji

b) pomoc w podejmowaniu modnych decyzji

c) dostarczanie niezbędnych informacji w procesie podejmowania decyzji

d) uzyskanie informacji niezbędnych do uzasadnienia podjętych już decyzji35. Krewni, znajomi, przyjaciele, którzy przekazują informacje o firmie lub produkcie to:

a) bezosobowe źródło informacji marketingowej

b) neutralne źródło informacji marketingowej

c) osobowe źródło informacji marketingowej

d) komercyjne źródło informacji marketingowej36. Public relations to:

a) badania dotyczące wzajemnych stosunków między klientami firmy

b) zespół działań zwanych zamiennie publicity

c) zespół działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem

d) zespół działań zapewniających firmie systematyczne kontrolowanie mikrootoczenia37. Model AIDA wiąże się z:

a) procedurą wyznaczania ceny

b) procesem komunikacji marketingowej

c) systemem dystrybucji w kanałach pośrednich

d) koncepcją rynku docelowego38. Grupa ściśle ze sobą powiązanych produktów, które spełniają podobne funkcje to:

a) głębokość asortymentu

b) pełen asortyment produktów oferowanych przez firmę

c) linia produktów

d) szerokość asortymentu39. Produkty nie postrzegane to:

a) absolutne nowości lub dobra i usługi konsumpcyjne, których klienci nie znają

b) produkty kupowane pod wpływem impulsu

c) produkty luksusowe

d) produkty wybieralne40. Produkty ustabilizowane na rynku, nie wymagające dużych nakładów finansowych to cechy charakterystyczne:

a) „znaków zapytania”

b) „gwiazd”

c) „dojnych krów”

d) „psów”41. Wysokie tempo wzrostu sprzedaży produktu, duża liczba użytkowników, duża znajomość produktu wśród klientów te cechy charakterystyczne:

a) dla III fazy cyklu życia produktu

b) dla IV fazy cyklu życia produktu

c) dla I fazy cyklu życia produktu

d) dla II fazy cyklu życia produktu42. Badania obejmujące wszystkie jednostki zbiorowości (np. spis statystyczny) to:

a) badania ogólnikowe

b) badania generalne (całkowite)

c) badania wyrywkowe

d) badania sondażowe43. Remarketing stosuje się w przypadku występowania:

a) popytu utajonego

b) popytu malejącego

c) popytu sezonowego

d) popytu malejącego44. Cechy i elementy produktu, które decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych klientów, dostawców i konkurentów tworzą:

a) produkt rzeczywisty

b) produkt potencjalny

c) rdzeń produktu

d) produkt poszerzony45. Produkt poszerzony i przeobrażony pod kątem przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów, przedstawiający sobą nie tylko cechy istniejące ale również możliwe kierunki ich ewolucji to:

a) produkt oczekiwany

b) produkt wzbogacony

c) produkt potencjalny

d) produkt podstawowy46. Zadaniem marketingu w przedsiębiorstwie jest:

a) analiza opłacalności działalności przedsiębiorstwa

b) wyłącznie zwiększenie sprzedaży w celu osiągnięcia zysku

c) poznanie preferencji konsumentów oraz zaspokojenie ich potrzeb, a także osiągnięcie zysku przez firmę

d) promocja produktów firmy47. Systematyczne gromadzenie, rejestrowanie, analizowanie, opracowywanie danych oraz wniosków dotyczące specyficznej sytuacji, w której znalazła się firma to:

a) pozycjonowanie produktu

b) system informacji marketingowej

c) badania marketingowe

d) badania technologii wytwarzania48. Najczęściej wykorzystywanym instrumentem w badaniu sondażowym gospodarstw domowych jest:

a) dziennik

b) test

c) kwestionariusz

d) audiometr49. Marketing to:

a) rodzaj orientacji na rynku przedsiębiorstwa

b) dążenie do osiągnięcia zysku poprzez podniesienie ceny dóbr

c) działania promocyjne przedsiębiorstwa

d) strategiczna analiza przedsiębiorstwa50. Bezpłatnie ukazujące się informacje o firmie są wynikiem działań określanych jako:

a) public relations

b) publicity

c) reklama

d) sponsoring51. Produkt stanowiący zbiór cech oraz warunków, których normalnie kupujący oczekuje i które zostały jakby z góry uzgodnione to:

a) produkt potencjalny

b) produkt podstawowy

c) produkt poszerzony

d) produkt wzbogacony52. Celem strategii cenowej „zbierania śmietanki z rynku” jest:

a) osiągnięcie szybkich zysków

b) zostanie liderem pod względem jakości na rynku

c) zdobycie wysokiego udziału w rynku

d) zapewnienie maksymalnego przychodu53. Cenniki, rabaty, warunki kredytowe to elementy:

a) promocji

b) polityki cenowej

c) polityki dystrybucji

d) polityki produktu54. Która z funkcji opakowania odpowiada za usprawnienia i racjonalizację procesu sprzedaży:

a) funkcja fizycznej organizacji pracy

b) funkcja ochronna

c) funkcja reklamowa

d) funkcja informacyjna55. Stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań, powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym programie badań to:

a) omnibus

b) panel

c) próba badawcza

d) test koniunktury56. Proces informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpośredni kontakt w celu sprzedaży wyrobów to:

a) promocja sprzedaży

b) public relations

c) sprzedaż osobista

d) propaganda marketingowa57. W myśl koncepcji marketingowej produktem nie jest:

a) usługa

b) intelekt

c) towar

d) idea58. "Wszystkie marki są znakami towarowymi". Stwierdzenie to jest:

a) prawdziwe

b) fałszywe

c) prawdziwe wyłącznie dla marek prywatnych

d) fałszywe dla marek rodzinnych59. Który z warunków nie musi być spełniony, aby doszło do zawarcia transakcji wymiany:

a) wymiana wymaga udziału dwu lub więcej osób (jednostek)

b) każda ze stron musi mieć wolę wyzbycia się wartości w celu otrzymania w zamian innej

c) każda ze stron musi mieć coś wartościowego do zaoferowania

d) jedną ze stron musi być podmiot gospodarczy60. Dobór warstwowy próby to:

a) dobór wygodny

b) dobór kwotowy

c) dobór losowy

d) dobór uznaniowy61. Do podstawowych cech usług możemy zaliczyć:

a) niematerialność, nieistotność, niemożność, niejednorodność

b) materialność, jednorodność, trwałość, istotność

c) niematerialność, niemierzalność, niekorzystność, nietrwałość

d) niematerialność, nierozdzielność, niejednorodność, nietrwałość62. Kiedy przedsiębiorstwo ustala swoje ceny na poziomie o wiele niższym od konkurencji, by w ten sposób zwiększyć swój udział w rynku, mówimy o:

a) strategii zróżnicowania

b) strategii ogniskowania (koncentracji)

c) strategii dywersyfikacji

d) strategii całkowitego przywództwa cenowego, czyli wiodącej pozycji kosztowej63. Proces informowania i przekonywania klienta o zaletach i korzyściach oferty firmy przez bezpośredni kontakt z pracownikiem firmy to:

a) publicity

b) sprzedaż osobista

c) public relations

d) propaganda marketingowa64. Podstawowe elementy marketingu mix to:

a) produkt, reklama, sprzedaż, polityka cenowa

b) promocja, produkt, polityka cenowa, sprzedaż

c) polityka cenowa, promocja, produkt, polityka dystrybucji

d) produkt, proces, personel, promocja sprzedaży65. Artykuły codziennego użytku wymagają:

a) długich kanałów dystrybucji

b) krótkiego okresu dojrzewania

c) krótkich kanałów dystrybucji

d) długiego okresu trwałości66. Produkt mix jest to:

a) zestaw produktów danej linii produktowej oferowany przez firmę

b) zestaw wszystkich produktów oferowanych przez firmę

c) zbiór decyzji podejmowanych przy tworzeniu produktu

d) mieszanka elementów składowych strategii produktu67. Koncentracja na klienta i koordynacja działań marketingowych to:

a) etapy procesu badań marketingowych

b) wybrane etapy budowy kampanii reklamowej

c) dwie z zasad marketingowych

d) rynkowe zasady współpracy pomiędzy firmami68. Głównym celem marketingu jest zapewnienie:

a) wysokiej jakości produktów

b) satysfakcji konsumentów

c) minimalizacja strat przedsiębiorstwa

d) odpowiedniej ceny produktów69. Nowym produktem dla konsumenta jest:a) produkt zaspokajający dotychczasowe potrzeby w lepszy sposób lub zaspokajający nową potrzebę

b) produkt zaspokajający podstawowe potrzeby klienta

c) produkt zaspokajający dotychczasowe potrzeby

d) produkt zaspokajający dotychczasowe potrzeby w podobny sposób70. Nieprawdziwe jest zdanie:

a) główne fazy cyklu życia usługi są takie same jak przy materialnych produktach

b) usługi nie przechodzą przez te same fazy cyklu życia jak produkty materialne

c) każdy produkt (usługa) wprowadzany na rynek przechodzi przez określone fazy (etapy) cyklu życia

d) faza dojrzałości i nasycenia oznacza starzenie się produktu na rynku71. Dobór próby, polegający na tym, że początkowa grupa respondentów jest wybrana przypadkowo, a kolejni respondenci są wybierani na podstawie polecających informacji, dostarczonych przez początkujących respondentów to:

a) dobór metodą kuli śniegowej

b) dobór losowy zespolony

c) dobór nielosowy wielostopniowy

d) dobór "na chybił trafił"72. Z użytecznością formy związany jest następujący element marketingu:

a) propaganda marketingowa

b) produkt

c) logistyka marketingowa

d) polityka cenowa73. Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa, której założeniem jest preferowanie przez klientów produktów szeroko dostępnych i mających niską cenę to:

a) koncepcja marketingu

b) koncepcja marketingu społecznego

c) koncepcja sprzedaży

d) koncepcja produkcji74. Które z poniższych zdań jest fałszywe:

a) wybór kanału dystrybucji zależy od produktu oraz jego funkcji podstawowych i dodatkowych

b) sposobie sprzedaży usługi decyduje w pewnym stopniu cena

c) w kanale bezpośrednim występuje tylko producent i konsument

d) w dystrybucji usług nie występują kanały pośrednie75. Zatrudnienie, szkolenie i motywowanie pracowników, którzy chcą dobrze służyć klientowi to zadanie:

a) marketingu partnerskiego

b) marketingu zewnętrznego

c) marketingu wewnętrznego

d) marketingu społecznego76. Klasyczny marketing mix (4P) tworzą następujące cztery elementy:

a) polityka marki, propaganda marketingowa, dystrybucja, badania marketingowe

b) produkt, cena, promocja, dystrybucja

c) reklama, promocja, polityka cenowa, dystrybucja

d) opakowanie, produkt, kanały dystrybucji, polityka cenowa77. System kanałów dystrybucji nie obejmuje:

a) producenta

b) nabywcy

c) segmentacji rynku

d) pośredników78. W sytuacji, w której każdy produkt firmy ma swoją markę, nie związaną z nazwą firmy, mówimy o polityce kształtowania:

a) marki dla rodziny produktów

b) marki dla grupy produktów

c) marki wyróżnionej

d) marki indywidualnej79. O kanale szerokim możemy mówić gdy:

a) liczba uczestników na danym poziomie (szczeblu) jest mała

b) liczba uczestników na danym poziomie (szczeblu) jest duża

c) liczba szczebli jest duża

d) liczba szczebli jest mała80. Wyemitowany jednokrotnie film reklamowy oglądało 5 spośród 100 osób. Osiągnięty wskaźnik GRP wynosi 5. Obliczona liczba impresji to:

a) 5*5=25

b) 5/5=1

c) 5*1=5

d) 100/5=2081. AIDA to:

a) jedna z metod analizy portfolio

b) model konsumpcji dóbr prestiżowych

c) model postępowania konsumenta

d) model komunikacji82. Co oznacza skrót AIDA?

a) świadomość, zainteresowanie, próba, ocena

b) poznanie, oddziaływanie, zachowanie, zakup

c) zwrócenie uwagi, zainteresowanie, pragnienie, działanie

d) poznanie, przekonanie, preferencje, zakup83. Ankieta opakowania oraz wywiad telefoniczny to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod:

a) heurystycznych

b) projekcyjnych

c) audytoryjnych

d) sondażowych84. Proces dostosowania nowego lub istniejącego produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców to :

a) strategia dystrybucji

b) strategia produktu

c) strategia marki

d) polityka cenowa85. Ciągły elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej to :

a) badania medialne

b) telemedia

c) pomiar telewizyjny

d) badania telemetrycznePodkreślone czarnym kolorem to „strzały znikąd” .

Podkreślone niebieskim to pewne odpowiedzi .
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!