aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Planowanie marketingowe

autor: brak, dodano: 02.04.2006, 12:41, uczelnia: WSAiB Gdynia

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE - PLANOWANIE MARKETINGOWE

1) Wyjaśnij istotę procesu planowania - Planowanie jest niezwykle ważnym elementem każdej firmy proces ten jest skomplikowany ale tez niezwykle ważny sposobem informowania przedsiębiorstwa o koniecznych zmianach i ich skutkach w sposób otwarty i nie odbierany jako zagrożenie. Planowanie z uwzględnieniem zmian w warunkach działania stwarza szczególne okazje do zdobycia istotnej przewagi konkurencyjnej. Jest metodą radzenia sobie ze złożonością oceny wszystkich rynków, określenia istoty zmian i ustalenia potencjalnej rentowności.
2) Czego dotyczy obszar planu - Dotyczy liczby dziedzin objętych planowaniem. Na przykład biznes plan obejmuje kompleks działań organizacyjno-ekonomicznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, natomiast plan działalności logistycznej dotyczy jedynie sterowania zasobami gwarantującymi nie przerwaną produkcję przedsiębiorstwa.
3) Co obejmuje zakres planu - Zakres planu wynika z liczby zagadnień jakie on obejmuje np.: zakres czynności obejmujących plan marketingowy jednego produktu jest mniejszy niż plan produkcji wykonany przez dział controllingu z uwzględnieniem rachunkowości zarządczej
4) Na czym polega podział planów według horyzontów - Horyzont czasowy zawiera informacje o terminie osiągnięcia ustalonego przez decydenta celu i (lub) zakończenie zaplanowanych i wykonywanych przesięwzięć .W zależnosci od długości okresu objętego planem dokonujemy ich podziału na krótkookresowe i długo okresowe (średniookresowe wieloletnie i perspektywiczne). Obszar planów długookresowych dotyczy przykładowo holdingu grupującego kilka spółek, a krótkookresowy pojedynczych niewielkich podmiotów gospodarczych (instytucji).
5) Przedstaw etapy cyklu planowania - (1) Sprecyzowanie celu. (2) Określenie zasobów. (3) Kolejność i sposób użycia zasobów. (4) Koncepcje wykonania. (5) Decyzja wybór wariantu. (6) Plan.
6) Czym charakteryzuje się planowanie strategiczne - Jest to proces wyboru celów przedsiębiorstwa, ustalanie polityki i programów potrzebnych do realizacji konkretnych zadań niezbędnych do osiągnięcia tych celów oraz wyboru metod koniecznych do zapewnienia wdrożenia polityki i programów strategicznych. Jest to więc proces decydowania o tym, co dla przyszłości firmy jest najwłaściwsze, czym się powinna zajmować, jacy będą klienci i w jaki sposób zapewnić sobie lepsze funkcjonowanie i większą skuteczność. Podstawą tego planowania jest zespolenie na każdym poziomie zarządzania, myślenia strategicznego z operacyjnym podejmowaniem decyzji i włączenie w te procesy wszystkich obszarów funkcjonalnych organizacji. Podstawą planowania strategicznego firmy jest zwykle pewna wizja przyszłości, z której wynikają wytyczne dla określenia misji i celów oraz budowy strategii. Głównymi jego cechami muszą być: kompleksowość, tj. konieczność jego realizacji z perspektywy całej organizacji, kreatywność, tj. poszukiwanie najlepszych nowatorskich rozwiązań w systemie, który obejmuje organizację i otoczenie oraz ich wzajemne relacje, a także antycypacja, tj. wyprzedzające rozpoznanie warunków działania, problemów, skutków, okazji, zagrożeń itp. Planowanie strategiczne zapewnia konsekwentne ukierunkowanie działalności przedsiębiorstwa. Ułatwia menedżerom przewidywanie problemów, zanim powstaną i rozwiązywanie ich zanim staną się trudne, a także dostrzeżenie okazji ryzykownych i pewnych oraz dokonanie wyboru między nimi. Dokładna analiza związana z opracowaniem planu strategicznego dostarcza im większej liczby informacji, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji.
7) Co jest przedmiotem planów operacyjnych w firmie (instytucji) - Przedmiotem takich planów jest działanie marketingowe prowadzone przy uzyciu wyselekcjonowanych zasobów i narzędzi na ograniczonym (regionalnym) rynku w krótkim czasie (1-2 lata).
8) Czego dotyczą plany taktyczne organizacji - Dotyczą one działanie składające się na jedna kampanie Ich celem może być szybkie wprowadzenie na rynek nowego produktu tak, aby wyprzedzić działania konkurentów podtrzymanie życia produktu, który znajduje się w schyłkowej fazie cyklu życia przeciwdziałania akcji zorganizowanej przez konkurentów.
9) Opisz przedmiot planu marketingowego - Plan określający rynki zbytu, cele działań marketingowych, budżet marketingu oraz kalendarz realizacji tych działań. Plan ten stanowi podstawę sporządzania biznes planu i planu rozwoju firmy. Powinien on więc wskazywać najbardziej obiecujące możliwości dla przedsiębiorstw, a także określać sposób penetracji osiągnięcia i utrzymania pozycji na określonych rynkach. Plan marketingowy jest narzędziem, za pomocą którego można połączyć wszystkie elementy kompozycji marketingowej (marketing-mix) w skoordynowany plan działania.
10) Wymień i scharakteryzuj etapy budowy planu marketingowego - (1) Określenie podstawowych założeń dotyczących krótko i długoterminowego rozwoju firmy. (2) Ocena wolumenu sprzedaży w minionym okresie oraz zysku ze sprzedaży głównych produktów firmy (według rynku i obszaru zbytu). (3) Analiza szans i zagrożeń firmy w otoczeniu (według rynków i produktów). (4) Analiza mocnych i słabych stron firmy oraz konkurentów w sferze potencjału technicznego, produktów, finansów, polityki cen, reklamy, promocji. (5) Określenie celów długoterminowych (marketingowych, finansowych, rozwojowych) oraz strategii realizacji tych celów. (6) Określenie celów i strategii na przyszły rok ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i przychodu przypadającego na poszczególne produkty, rynki, segmenty oraz na każdego pracownika działu marketingu. (7) Harmonogram działań ściśle skoordynowany z preliminarzami budżetowymi zaangażowanych komórek, określający kolejność wszystkich działań marketingowych dla poszczególnych produktów na poszczególnych rynkach (reklama, promocja sprzedaży, public relations). (8) Określenie celów na wszystkie następne lata, jednakże w sposób mniej szczegółowy. (9) Podsumowanie związane z pytaniem, w jaki sposób firma będzie inwestować przy swoich możliwościach kapitałowych, korygować słabe strony, wyznaczać kluczowe priorytety.
11) Opisz konstrukcje planu marketingowego - Plan taki powinien zawierać Streszczenie dla zarządu. (1) Przegląd aktualnej sytuacji marketingowej (Analiza otoczenie marketingowe, Analiza systemu marketingowego, Specjalne instrumenty marketingowe, Analizę możliwości i zagrożeń, Założenia). (2) Cele marketingowe (Sprzedaż, Zyski, Nabywcy, Produkty). (3) Strategie marketingowe (Zidentyfikowanie rynku docelowego, Pozycjonować produkt w świadomości potencjalnych nabywców, Zdefiniowanie produktu dla docelowego rynku, Ustalenie odpowiedniej ceny, Dostarczenie odpowiedniego produktu do właściwego miejsca, Informowanie o produkcie odpowiednich nabywców). (4) Program działań. (5) Budżet marketingowy. (6) Kontrola wyników.
12) Przedstaw zasadnicze elementy całościowego planu marketingowego - (1) Określenie podstawowych założeń dotyczących krótko i długoterminowego rozwoju firmy. (2) Ocena wolumenu sprzedaży w minionym okresie oraz zysku ze sprzedaży głównych produktów firmy (według rynku i obszaru zbytu). (3) Analiza szans i zagrożeń firmy w otoczeniu (według rynków i produktów). (4) Analiza mocnych i słabych stron firmy oraz konkurentów w sferze potencjału technicznego, produktów, finansów, polityki cen, reklamy, promocji. (5) Określenie celów długoterminowych (marketingowych, finansowych, rozwojowych) oraz strategii realizacji tych celów. (6) Określenie celów i strategii na przyszły rok ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i przychodu przypadającego na poszczególne produkty, rynki, segmenty oraz na każdego pracownika działu marketingu. (7) Harmonogram działań ściśle skoordynowany z preliminarzami budżetowymi zaangażowanych komórek, określający kolejność wszystkich działań marketingowych dla poszczególnych produktów na poszczególnych rynkach (reklama, promocja sprzedaży, public relations). (8) Określenie celów na wszystkie następne lata, jednakże w sposób mniej szczegółowy. (9) Podsumowanie związane z pytaniem, w jaki sposób firma będzie inwestować przy swoich możliwościach kapitałowych, korygować słabe strony, wyznaczać kluczowe priorytety.
13) Podaj najistotniejsze elementy struktury planu marketingowego dla wprowadzenia na rynek nowego produktu - Wprowadzenie na nasycony rynek nowego produktu wymaga koordynacji wielu działań i znaczych nakładów finansowych. Dlatego działanie tego typu wymaga ścisłego rozplanowania procesu wprowadzenia produktu i jego utrzymanie na rynku docelowym w wypadku nowego produktu nie istnieją dane o jego sprzedaży w przeszłości choć można posiąść dane o produkcie poprzedzającym nowy produkt lub o produkcie konkurencyjnym. W przypadku całkowicie nowego produktu badania rynkowe powinny uwzględniać wielkość rynku, konkurencje, społeczną strukturę rynku. istotne będą także informacje o budżecie niezbędnym do skutecznego użycia narzędzi marketingowych w planie powinno się również znaleźć pełne uzasadnienie wprowadzenia nowego produktu na rynek.
Do góry
komentarze
25.03.2007, 00:11
lol
do d[...]y
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!