aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Finanse publiczne - test

autor: brak, dodano: 12.03.2006, 23:02, uczelnia: WSAiB Gdynia

35fp6.zip  (rozmiar: 5.72 KB)

Test zaliczeniowy z finansów publicznych
(jedna odpowiedź prawidłowa)

1. Nowoczesna nauka o finansach publicznych:
a) bada zjawiska i procesy związane z tworzeniem funduszy publicznych
b) nie ogranicza się do badania gospodarki funduszami publicznymi ale wyjaśnia ich treść ekonomiczną i społeczną
c) nie jest nauką interdyscyplinarną

2. Do bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych nie zalicza się:
a) weksel
b) akredytywa
c) przekaz pocztowy

3. Zasada jedności budżetu mówi o tym, że:
a) w danym państwie powinien być jeden budżet jako jeden dokument prawny
b) wydatki budżetowe nie powinny być większe niż dochody
c) powinien być uchwalony przed okresem jego obowiązywania

4. Zadaniem państwa jest zapewnienie:
a) sprawiedliwości przy nadmiernej dysproporcji wydatków
b) stabilności gospodarki rynkowej przy jej okresowym funkcjonowaniu
c) efektywności całej gospodarki przy niesprawności rynkowego mechanizmu alokacji zasobów

5. O skali alokacji środków publicznych świadczy:
a) wskaźnik alokacji
b) wskaźnik redystrybucji
c) wskaźnik fiskalizmu

6. Funkcja redystrybucyjna:
a) polega na przeciwdziałaniu wahaniom cyklicznym oraz ograniczeniu bezrobocia i wahania wzrostu cen
b) polega na ukształtowaniu dochodów i wydatków publ. w sposób optymalny z punktu widzenia alokacji czynników wytwórczych
c) gromadzi środki finansowe przez określony fundusz i rozdziela je pomiędzy określone podmioty

7. Wskaźnik redystrybucji w Polsce wynosi:
a) 44 %
b) 35 %
c) 55 %

8. Podmiotami wydatkującymi największą część funduszy publicznych są:
a) fundusze celowe
b) budżety państwa
c) budżety samorządowe

9. Budżet państwa:
a) nie jest normą prawną
b) jest scentralizowanym funduszem środków pieniężnych
c) gromadzi dochody o charakterze zwrotnym jak i bezzwrotnym

10. Do zasad budżetowych nie należy zasada:
a) gospodarności
b) specjalizacji
c) jedności niematerialnej

11. Do ekonomicznych funkcji finansów budżetu nie należy funkcja:
a) bodźcowa
b) koordynacyjna
c) fiskalna

12. Największy udział we wpływach podatku mają:
a) podatki bezpośrednie
b) podatki pośrednie
c) żadna z odpowiedzi

13. Prace nad budżetem w Parlamencie mogą trwać nie dłużej niż:
a) 4 miesiące
b) 3 miesiące
c) 2 miesiące

14. Przykładem części klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu nie są:
a) sądy i trybunały
b) organy władzy państwowej
c) turystyka

15. Rezerwami celowymi dysponuje:
a) minister finansów
b) Rada Ministrów
c) żadna z odpowiedzi

16. Środkami publicznymi nie są:
a) dotacje z Unii Europejskiej
b) przychody z prywatyzacji majątku skarbu państwa
c) dochody niepubliczne

17. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2004 r. będzie wynosił:
a) 27 %
b) 19 %
c) 17 %

18. Do metod kształtowania wydatków publicznych nie zaliczymy metody:
a) inflacyjnej
b) popytowej
c) ekspertów

19. Deficyt budżetowy rzeczywisty to:
a) faktyczna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym
b) taka wielkość deficytu budżetowego, która nastąpi przy pełnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych
c) rezultat cyklu koniunkturalnego, różnica pomiędzy deficytem rzeczywistym i strukturalnym

20. Skarbowe papiery wartościowe:
a) mogą być emitowane lub wystawiane ponad limit zadłużenia
b) opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie przez ministra finansów
c) opiewające na świadczenia niepieniężne emituje minister Skarbu Państwa bez porozumienia z ministrem finansów

Do góry
komentarze
02.11.2007, 10:54
grzybus@tcz.pl
czy moze ktos kompetentny odp na te pytania??
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!