aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Mikroekonomia - pytania na egzamin

autor: brak, dodano: 23.03.2006, 22:35, uczelnia: brak

26ekonom31.doc  (rozmiar: 69.50 KB)

XIV. MONOPOL I KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA
1. Jakie są właściwości czystego monopolu?
Właściwości czystego monopolu:
1) na rynku znajduje się tylko jeden nabywca lub sprzedawca;
2) monopolista nie ma żadnych preferencji (monopol niedyskryminujący);
3) rynek jest w pełni przejrzysty;
4) nie istnieje konkurencja.
2. Czy w warunkach monopolu istnieje konkurencja?
Nie. Może to być spowodowane wyłącznością na surowce, posiadaniem patentu na dany produkt, wyłącznością na sprzedaż, dużą skalą produkcji, polityką państwa itp.
3. Co to znaczy, że czysty monopol jest niedyskryminujący?
Niedyskryminacja polega na tym, że monopolista nie ma żadnych preferencji dotyczących drugiej strony rynku.
4. Co oznacza doskonała przejrzystość rynku w warunkach monopolu?
Przejrzystość oznacza w tym przypadku, że monopolista zna popyt (podaż) interesującego go dobra, a uczestnicy z drugiej strony rynku mają pełną informację o cenach.
5. Czy w warunkach monopolu występuje zawsze homogeniczność produktu?
Homogeniczność produktu wynika z faktu, że albo jest on jedyny na rynku, albo nie ma bliskich substytutów.
6. Jakie są przyczyny monopolizacji rynku? (patrz: 2)
7. Dlaczego w niektórych sytuacjach monopolizacja rynku została prawnie ograniczona, natomiast w innych sytuacjach jest nie tylko dopuszczalna, ale nawet chroniona przez prawo?
Państwo często tworzy monopole w celach fiskalnych (monopole państwowe) lub (tak było w gospodarce centralnie planowanej) kiedy zależy jej na kontroli branży.
8. Porównaj rynek konkurencji doskonałej i rynek zmonopolizowany.
Cechy popytu Konkurencja doskonała Monopol
Elastyczność cenowa popytu nieskończona dodatnia i ujemna (doskonała) nieskończona dodatnia
Elastyczność mieszana popytu nieskończona dodatnia i ujemna 0
Pojemność rynku dla producenta nieskończona ograniczona popytem
9. Uzasadnij, dlaczego w warunkach monopolu przychód marginalny jest mniejszy od ceny?
W warunkach monopolu przychód marginalny jest mniejszy od ceny, bo monopolista, chcąc ulokować na rynku dodatkową produkcję, musi obniżyć cenę, gdyż napotyka barierę popytu.
10. Uzasadnij warunek krótkookresowej równowagi firmy monopolistycznej.
Monopolista musi osiągnąć punkt równowagi, w którym osiąga max (TR - TC). TP jest maksymalne, gdy TP’ = 0. A to jest spełnione, gdy MR - MC = O. Wtedy warunek krótkookresowej równowagi wygląda tak: MR = MC.
11. Dlaczego nie istnieje funkcja podaży firmy monopolistycznej?
Dzieje się tak, gdyż ilość wyznaczana jest z warunku MC = MR, a MR zmienia się w zależności od cenowej elastyczności popytu.

XIII. OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA (RACHUNEK MARGINALNY)
1. Jakie są założenia modelu rynku doskonale konkurencyjnego?
Model rynku doskonale konkurencyjnego:
1) sprzedawców i nabywców jest wielu i nie mają wpływu na cenę;
2) produkt jest jednorodny;
3) panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku;
4) państwo jest bierne;
5) produkt i czynniki produkcji są doskonale podzielne;
6) rynek jest doskonale przejrzysty.
2. Czy producent działający na rynku doskonałej konkurencji może wpływać na cenę, po jakiej sprzedaje swój produkty?
Nie. Nazywamy go "price taker": musi akceptować cenę rynkową.
3. Po jakiej cenie sprzedaje swój produkt firma działająca na rynku doskonale konkurencyjnym?
Firmy sprzedają towar po cenie równowagi rynkowej.
4. Jak firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swój produkt?
Firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swój produkt jako doskonale elastyczny.
5. Przed jakim problemem decyzyjnym staje producent działający w warunkach doskonałej konkurencji?
Musi wybrać ilość wytwarzanego produktu.
6. Jakie są warunki wyboru optymalnej ilości produkcji w okresie krótkim?
Warunek dostateczny: P = MC.
Warunek konieczny: P = MC > AC.
7. Jakie stany równowagi może osiągnąć firma doskonale konkurencyjna w okresie krótkim?
Jeśli P = MC > AC, to wtedy TP > 0.
Jeśli P = MC = ACmin, to wtedy TP = 0 (break even point).
Jeśli P = MC > AVC, to wtedy TP < 0 (minimalizacja krótkookresowej straty).
Jeśli P = MC = AVCmin, to wtedy TP < 0 (shut down point).
8. Jak wyznaczamy krótkookresową krzywą podaży firmy doskonale konkurencyjnej?
Jest to fragment krzywej kosztu marginalnego od shut down point do granicy możliwości produkcyjnych.
9. Jaki jest związek między podażą pojedynczych producentów działających na danym rynku a podażą rynkową?
Podaż rynkowa jest sumą podaży indywidualnych.
10. Jak zmieniają się warunki działania firmy doskonale konkurencyjnej w okresie długim, w porównaniu z okresem krótkim?
Zmieniają się ilości i wielkość producentów, dzięki wolnemu wejściu i wyjściu. Zmiany te polegają na uzyskiwaniu korzyści skali przez poszczególne firmy i całą branżę.
11. W jaki sposób mechanizm konkurencji doskonałej działa na rzecz wyrównywania kosztów przedsiębiorstw działających w danej branży w długim okresie?
Spadki ceny poniżej poziomu zamknięcia niektórych firm (shut down point) powoduje ich wycofanie się z branży. W długim okresie pozostaną więc w branży tylko przedsiębiorstwa o zbliżonych poziomach kosztów (tzw. firmy reprezentatywne).
12. Co rozumiemy przez pojęcie firma reprezentatywna dla branży? (patrz: 11)
13. Według jakiej reguły (warunku) firma doskonale konkurencyjna podejmuje decyzje dotyczące wielkości produkcji w długim okresie?
Będzie to warunek zerowego zysku całkowitego, przy którym wielkość produkcji musi być tak dobrana, aby LACmin = SAC = LMC = SMC = P.
14. Przy jakim poziomie produkcji firma doskonale konkurencyjna osiąga długookresową równowagę? (patrz: 13)
15. Jeżeli krzywa długookresowego kosztu przeciętnego na kształt litery U, to długookresowe optimum produkcji można wyrazić przy pomocy trzech minimów. Jakich?
Minimum zysku (TP = 0), minimalny długookresowy koszt przeciętny i minimalny krótkookresowy koszt przeciętny.
16. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej podaży w branży doskonale konkurencyjnej?
Jeżeli koszty branży są stałe, to krzywa podaży jest pozioma. Jeśli koszty branży rosną, to krzywa podaży ma nachylenie dodatnie. Jeśli koszty branży maleją, to krzywa podaży ma nachylenie ujemne.
17. Przy jakim przebiegu długookresowej krzywej kosztu przeciętnego jest możliwa konkurencja doskonała?
Konkurencja doskonała jest możliwa tylko przy nieujemnym nachyleniu długookresowej krzywej podaży.
18. W jaki sposób przedsiębiorstwa konkurują ze sobą na rynku doskonałej konkurencji?
Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą zmniejszając koszty.
VIII. ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY
1. Jaki jest cel mierzenia elastyczności funkcji?
Elastyczność mierzy się w celu badania wpływu zmiany różnych czynników na funkcję. Elastyczność służy zatem do mierzenia reakcji zmiennej zależnej y na zmianę jednej ze zmiennych niezależnych.
2. W jakich jednostkach miary wyrażamy łukową elastyczność funkcji?
Elastyczność jest wielkością niemianowaną, ale możemy wyrazić ją w procentach. Będzie nam wtedy mówiła o ile procent zmieniła się zmienna zależna y, gdy zmienna niezależna zmieniła się o 1%.
3. Jakie znasz miary elastyczności popytu? Jaki jest cel ich wyznaczania i jakie wartości może przyjmować każda z nich?
Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu:
a)elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, 0];
b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, nieskończoność];
c) elastyczność dochodową - mówi o wpływie zmiany dochodu nabywcy na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, nieskończoność].
4. Jak mierzymy punktową elastyczność popytu?
,
.
5. Dlaczego na ogół stosuje się bezwzględną wartość elastyczności cenowej popytu?
Wartość bezwzględna cenowej elastyczności popytu pomaga uniknąć wartości ujemnych, co odpowiada potocznym wyrażeniom o większej lub mniejszej elastyczności oraz ułatwia wszelkie porównania z cenową elastycznością podaży.
6. Jaki związek występuje między elastycznością cenową popytu a przychodami producentów?
zmiana ceny e = 1 e > 1 e < 1

zmiana TR = 0 zmiana TR < 0 zmiana TR > 0

zmiana TR = 0 zmiana TR > 0 zmiana TR < 0
7. Jaka jest różnica między elastycznością łukową a elastycznością punktową?
Elastyczność łukowa, dotycząca nieciągłych zmian i obliczana na podstawie tabeli popytu (podaży), odnosi się do pewnego odcinka krzywej popytu (podaży). Elastyczność punktowa, dotycząca zmian ciągłych i obliczana geometrycznie z krzywej popytu (podaży), odnosi się do poszczególnych punktów krzywej.
8. Czy elastyczność funkcji popytu w danym punkcie może być utożsamiana z wartością nachylenia krzywej (linii) popytu w tym punkcie?
Elastyczność funkcji nie jest równa wartości jej nachylenia, ale w niektórych przypadkach (np. model pajęczyny) może być z nią utożsamiana, bowiem:
.
W modelu pajęczyny ważny jest stosunek elastyczności dwóch krzywych w punkcie wspólnym, widać więc, że można go zastąpić stosunkiem ich nachylenia.
9. Od czego zależy wartość elastyczności cenowej popytu na dane dobro?
Czynniki wpływające na wartość elastyczności cenowej popytu:
a) stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra tym większa elastyczność jego popytu;
b) rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe;
c) znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny;
d) poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa;
e) czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa.
10. Jak mierzymy punktową i łukową elastyczność cenową podaży? Jakie wartości może przyjmować współczynnik elastyczności cenowej podaży?
Ponieważ zmiany ceny i ilości oferowanej na sprzedaż są jednokierunkowe, elastyczność podaży przyjmuje wartości dodatnie.
Elastyczność łukową podaży mierzymy arytmetycznie: .
Elastyczność punktową podaży mierzymy geometrycznie: .
11. Od czego zależy wartość elastyczności cenowej podaży?
Elastyczność cenowa podaży zależy od rodzaju towaru (dzieła sztuki, bogactwa naturalne, ziemia itp. charakteryzują się doskonałą nieelastycznością) oraz od czasu obserwacji podaży.
12. Porównaj elastyczność cenową podaży w okresie infrakrótkim, krótkim i długim?
W okresie infrakrótkim podaż jest stała, więc elastyczność wynosi 0. W okresie krótkim elastyczność jest względnie nieduża (podaż może wzrosnąć w granicach stałego potencjału produkcyjnego). W okresie długim elastyczność podaży jest stosunkowo duża.
Im podaż jest bardziej elastyczna, tym wahania ceny równowagi są coraz mniejsze (nie wzrasta, a w skrajnych przypadkach nawet maleje).

VI. PRAWO POPYTU I PRAWO PODAŻY
1. Co to jest popyt?
Popyt to zainteresowanie danym dobrem (ilość nabywana) przy danej jego cenie ceteris paribus i w danym czasie. Na popyt wpływają także czynniki niecenowe.
2. Jakie czynniki determinują popyt konsumenta na dane dobro?
Głównym czynnikiem determinującym popyt jest cena danego dobra. Na popyt na dane dobro wpływają również ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych, dochód konsumenta, gusty konsumentów i inne czynniki.
3. Jak zilustrujemy zmianę ilości nabywanej dobra spowodowaną: a) zmianą ceny danego dobra, b) oddziaływaniem czynników niecenowych?
Zmianę ilości nabywanej dobra pod wpływem zmiany jego ceny ilustruje przesunięcie wzdłuż krzywej popytu. Czynniki niecenowe powodują przesunięcie całej krzywej popytu.
4. Jaką prawidłowość ilustruje krzywa popytu i co uzasadnia jej kształt?
Krzywa popytu ilustruje prawo popytu mówiące o tym, że w miarę wzrostu ceny ilość nabywana danego dobra zmniejsza się ceteris paribus i odwrotnie.
5. Co oznaczają pojęcia efekt Veblena, efekt snobizmu, efekt owczego pędu?
Efekt Veblena (efekt prestiżowy) polega na tym, że niektóre gospodarstwa domowe nabywają tym większe ilości danego dobra, im jest ono droższe. Korzyść konsumpcyjna polega wówczas na demonstrowaniu swoich możliwości konsumpcyjnych.
Efekt snobizmu polega na tym, że niektóre gospodarstwa domowe mniej cenią te dobra, które konsumują inni, a zatem nabywają ich mniej lub w ogóle ich nie kupują.
Efekt owczego pędu polega na tym, że pewne gospodarstwa domowe tym wyżej cenią pewne dobra i tym więcej ich nabywają, im bardziej je cenią i więcej ich nabywają inne gospodarstwa domowe (np. moda).
6. Jaki jest związek między popytem indywidualnym a popytem rynkowym?
Popyt rynkowy jest sumą popytów indywidualnych wszystkich nabywców występujących na rynku.
7. Co to jest podaż?
Podaż to ilość dobra oferowanego na sprzedaż w danym czasie, uzależniona od czynników cenowych i niecenowych.
8. Jakie czynniki kształtują podaż określonego dobra?
Podstawowym czynnikiem jest cena danego dobra. Do czynników niecenowych należą: ceny czynników produkcji, poziom techniczny produkcji i inne.
9. Jak ilustrujemy zmianę ilości dobra oferowanego na sprzedaż, spowodowaną: a) zmianą ceny tego dobra, b) oddziaływaniem czynników niecenowych?
Zmiana ceny danego dobra powoduje przesunięcie wzdłuż jego krzywej podaży, a zmiany czynników niecenowych powodują przesunięcie całej krzywej podaży.
10. Jaką prawidłowość ilustruje krzywa podaży i co uzasadnia jej kształt?
Krzywa podaży ilustruje prawo podaży, mówiące o tym, że wraz ze wzrostem ceny danego dobra ceteris paribus rośnie ilość oferowana tego dobra i odwrotnie.
11. Co to jest typowa krzywa popytu i typowa krzywa podaży?
Typowe krzywe popytu i podaży odpowiadają prawom popytu i podaży. Wiadomo jednak, że w każdej regule istnieją wyjątki. Niektóre dobra mają to do siebie, że ich ilość nabywana i oferowana zmieniają się pod wpływem ceny inaczej niż mówi o tym prawo popytu i podaży. Wyznaczone dla nich krzywe popytu i podaży będą miały zatem nachylenie dość nietypowe.Wydział Pedagogiczny i Wydział Ekonomiczny
Studia zaoczne i eksternistyczne
wspomagane satelitarnie
Rok akademicki 2002/2003 – I semestr

MIKROEKONOMIA
(pytania pomocnicze)

1. Podstawowe różnice między mikro i makroekonomią
2. Co to jest ekonomia pozytywna i normatywna ?
3. Co to jest rynek ?
4. Czym jest popyt i podaż ?
5. Jakie znasz główne szkoły ekonomiczne (etapy) w rozwoju myśli ekonomicznej ?
6. Przedstaw i omów dowolny prosty model ekonomiczny
7. Czym jest gospodarstwo domowe, scharakteryzuj jego funkcje ?
8. Co to znaczy, że krzywa popytu ma nachylenie ujemne, a krzywa podaży – dodatnie ?
9. Sposoby określenia reakcji konsumenta na zmiany cen i dochodów (reakcje typowe i nietypowe)
10. Dobra komplementarne i substytucyjne: definicje i sposoby rozróżnienia
11. Elastyczność popytu a hierarchizacja potrzeb
12. Dobra normalne a podrzędne, dobra pierwszego rzędu a luksusowe – podstawa rozróżnienia
13. Linia ograniczeń budżetowych – istota i sposób jej określenia
14. Przedstaw wpływ zmian cen na zmiany punktów równowagi konsumenta
15. Zdefiniuj pojęcie krańcowej stopy substytucji.
16. Scharakteryzuj cenową i dochodową elastyczność popytu
17. Co to jest ujemna mieszana cenowa elastyczność popytu (czym różni się od dodatniej)
18. Gdy elastyczność dochodowa popytu na dobro A wynosi 1,1, zaś na dobro B 1,3, a dochód nabywcy wzrósł z 80 do 120 jednostek pieniężnych, to jak ukształtuje się popyt na te dobra?
19. Gdy cena dobra X spadła ze 100 do 75 jednostek pieniężnych a jego zakup wzrósł z 30 do 60 sztuk, to jaka jest elastyczność cenowa danego dobra?
20. Znaczenie ceny w warunkach doskonale konkurencyjnego rynku
21. Jakie znasz rodzaje podmiotów gospodarczych, opisz różnice między przedsiębiorstwem państwowym a spółką akcyjną i spółką z o.o.?
22. Pojęcie i sposób obliczania utargu krańcowego
23. Pojęcie kosztśw i ich podział
24. Przedstaw graficznie krzywe: kosztów całkowitych, kosztów przeciętnych i krańcowych
25. Punkt równowagi (optimum) przedsiębiorstwa
26. Co oznacza równość MC=MR, w jakich warunkach występuje równość MC=MR=P, a w jakich MR=MC

27. Krzywe kosztów krańcowych i przeciętnych w długim i krśtkim okresie
28. Ogólna charakterystyka konkujrencji doskonałej oraz pozostałych form rynków
29. Przedstaw optimum przedsiębiorstwa w warunkach rynku doskonale konkurencyjnego
30. Scharakteryzuj formy konkurencji niedoskonałej
31. Optymalny punkt przedsiębiorstwa monopolistycznego
32. Nieefektywność społeczna monopolu – narysuj i objaśnij
33. Doskonałe zróżnicowanie cen w warunkach monopolu
34. Osobliwości oligopolu
35. Determinanty popytu na rynku czynników produkcji
36. Uczestnicy rynku pracy oraz możliwe ich zachowania
37. Kto może być monopolistą, a kto monopsonistą na rynku pracy ?
38. Podstawowe sposoby gromadzenia kapitału
39. Jeżeli kapitał = 100, roczna stopa procentowa 17, to ile wyniesie ogólna kwota lokaty po 2 latach ?
40. Ile wyniesie zaktualizowana wartość kapitału, którego kwota po 3 latach ma wynieść 100, a stopa procentowa wynosi 15% rocznie ?
41. Jaka jest różnica między czynszem dzierżawnym, a rentą gruntową?
42. Co to jest cena ziemi ?
43. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej – różnice i podobieństwa, ich formy i sposoby unikania
44. Co to jest strategia rozwoju firmy, podstawowe rodzaje strategii ?
45. Metody oceny przedsiębiorstw, na czym polega wycena firm ?
46. Co to jest próg rentowności przedsiębiorstwa, jak się ma do punktu równowagi przedsiębiorstwa w konkurencji doskonałej ?
47. Omów koszt alternatywy
48. Co to są dobra prywatne i publiczne ?
49. Co to jest monopol naturalny ?
50. Co oznacza „zawracająca „ krzywa podaży pracy ?
51. Co to jest płaca nominalna i realna ?
52. Co to jest płaca nominalna i realna ?
53. Czym jest rynek kapitałowy ?
54. Co to jest alokacja zasobów ?

Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!