aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Społeczne skutki bezrobocia i inflacja

autor: brak, dodano: 11.10.2006, 17:37, uczelnia: brak

1. Społeczne skutki bezrobocia .

W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych bezrobocie wzrosło powyżej przyjmowanej stopy naturalnej i w Polsce oraz innych krajach stało się poważnym problemem społecznym . Bezrobocie jest większe na obszarach peryferyjnych wielkich miast , w rejonach słabo rozwiniętych , na obszarach poddanych restrukturyzacji w przemysłach surowcowych i przetwórczych.

Na tych obszarach powstają tzw. wspólnoty rozpaczy spowodowane brakiem pracy , złymi warunkami życia i biedą .

Im dłużej ktoś pozostaje bezrobotny tym staje się mniej interesujący dla potencjalnych pracodawców bo jego umiejętności i doświadczenia dezaktualizują się . Nawet , gdy bezrobocie ogólnie ulega zmniejszeniu to pracodawcy i tak zatrudniają osoby , które były krótko bez pracy , zdrowe i młode . Przy dłuższym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji , wyrażający się: brakiem kontaktu z kolegami , izolacją , brakiem zaufania do siebie , niskimi dochodami , stresem w rodzinie , spadkiem kondycji intelektualnej i duchowej i trudnościami znalezienia nowej pracy .

Na zachodzie tworzy się różne programy pomagające bezrobotnym w uzyskaniu chociaż krótkoterminowych umów o pracę , przekwalifikowania się , pracy w niepełnym wymiarze godzin możliwości wcześniejszej emerytury .

2.Pojęcie , przyczyny i rodzaje inflacji .

Inflację definiuje się jako stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi nabywane przez ludność . Odpowiedź na pytanie : „Dlaczego występuje inflacja ?” , sprowadza się do odpowiedzi , „Dlaczego rosną ceny towarów i usług ?” . Według Keynes’a wzrost popytu globalnego w warunkach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie prowadzi do wzrostu cen, lecz do wzrostu produkcji i zatrudnienia . Rosnąca produkcja napotyka różne ograniczenia , bariery . W miarę ożywienia wzrostu produkcji przedsiębiorcy zatrudniają pracowników mniej wykwalifikowanych , stosując wyższe stawki płac za dodatkową pracę . W rezultacie następuje wzrost kosztów wytwarzania i wzrost cen .

Do poziomu dochodu narodowego Y2 wzrost popytu globalnego nie wywołuje wzrostu cen , lecz jedynie wzrost produkcji i zatrudnienia . Od poziomu Y2 rosnącemu popytowi towarzyszy zarówno wzrost produkcji , jak i wzrost cen . Z chwilą osiągnięcia granicy Ymax dalszy wzrost popytu globalnego prowadzi do inflacyjnego wzrostu cen bez wzrostu realnego dochodu narodowego .

Dwa rodzaje inflacji (wynikające z tego modelu ) :

1. inflacja ciągniona przez popyt - występuje najczęściej w okresie wojen , kiedy olbrzymie wydatki państwa na zbrojenia i wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych powodują bardzo szybki wzrost cen . W krajach mniej rozwiniętych gospodarczo (także w Polsce) inflacja popytowa obejmuje najpierw ceny artykułów żywnościowych pochodzenia rolniczego , a więc podaż produktów rolnych w tych krajach jest mało elastyczna . Gdy rosną dochody to rośnie popyt na żywność . Skoro podaż produktów rolnych reaguje z dużym opóźnieniem na popyt to rosną ceny tych artykułów . To powoduje wzrost kosztów utrzymania , co uruchamia żądania wzrostu płac nominalnych , a wzrost tych płac wpływa na wzrost cen innych artykułów . W ten sposób inflacja ciągniona przez popyt przenosi się na inflację pchaną przez koszty .

2. inflacja kosztowa – odpowiedzialność za inflacyjny wzrost cen ponoszą związki zawodowe , które wymuszają wzrost płac , albo monopole ,które podwyższają ceny wytwarzanych produktów .

Wpływ związków zawodowych na inflację kosztową próbowano uzasadnić przez porównanie wzrostu płac ze wzrostem wydajności pracy . Jeżeli w jednych gałęziach nastąpi wzrost płac pod wpływem wzrostu wydajności pracy , to inne grupy zawodowe będą domagać się wyrównania proporcji płac między różnymi gałęziami . Wynikiem tego jest wzrost kosztów wytwarzania i cen . Inflacja kosztowa może wynikać z przyczyn egzogenicznych , tzn. zewnętrznych w stosunku do warunków gospodarki krajowej lub być rezultatem wzrostu cen surowców na rynkach światowych , lub z przyczyn politycznych . Ze względu na częste zmiany rządu występuje większy deficyt budżetowy . Słabe rządy łatwiej ulegają naciskom społecznym na wzrost wydatków .

Spadek kursu waluty krajowej powoduje podrożenie towarów importowanych, a więc wzrost inflacji .

To wszystko świadczy o tym , że inflacja łączy w sobie mechanizmy i czynniki o charakterze ekonomicznym i politycznym .


Dawniej występowała inflacja ukryta – w byłych krajach komunistycznych . Wyrażała się ona nadwyżką popytu nad ograniczoną podażą dóbr i usług przy względnie stałym poziomie cen . Wiele cen kształtowało się poniżej kosztów własnych , co wymagało dotacji z budżetu państwa .

Skutki inflacji ukrytej :

v nierównowaga na rynku ,

v kolejki , kupowanie na zapas ,

v przekupstwo ,

v niemiła obsługa ,

v nadmierne zużywanie materiałów , energii , paliwa ,

v nielegalne zaopatrzenie .

Inflacja ta stała się przyczyną niskiej efektywności gospodarowania i niezdolności tej gospodarki do zaspokojenia potrzeb konsumentów .

W gospodarce rynkowej występują instytucje i mechanizmy hamujące inflację . Ekonomiści traktują inflację jako zjawisko czysto monetarne , a więc inflacja nie może wystąpić bez nadmiernej ekspansji pieniądza.
Do góry
komentarze
19.12.2006, 19:57
vito
nie ma nic o skutkach, a jak już coś jest to tyle co kot napłakał... postarajcie sie bardziej...
21.03.2007, 15:17
nie zadowolona
gdzie tu jest o izolacji tylko napołknięte
02.04.2007, 19:42
e.k
zgadzam sie z vito nic tu nie ma o skutkach
18.11.2007, 09:35
mała
2 rodzaje inflacji to tempo czyli stopa inflacji i przyczyny ja po powodującą a nie inflacja popytowa ani kosztowa. one wchodza w rodzaje inflacji ze wzgledu na przyczne. wszystko tu mało precyzyjne
30.12.2007, 17:54
XxX
Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas :|
03.01.2008, 21:47
leoś
nedza
09.01.2008, 23:54
dada
słabo
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!