aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Rachunkowość - ściąga

autor: brak, dodano: 15.03.2006, 14:09, uczelnia: brak

81rach8.zip  (rozmiar: 10.72 KB)

Warunki formalne sporządzania bilansu
1.dokładne oznaczenie podmiotu, dla którego bilans jest sporządzony:2. oznaczenie dnia bilansowego – czyli daty; 3. określenie jednostek, w których są wyrażone dane liczbowe;4. wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów; wartości wszystkich grup muszą być wyrażone w walucie polskiej, a bilans sporządzony w jęz. polskim 5. wykazane grupy pośrednie grup aktywów i pasywów, sumy ogólne aktywów i pasywów, które muszą być sobie równe; 6. podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki; 7. datę sporządzenia bilansu
TYP operacji gospodarczych
 A+O-O= P (zmiana tylko po stronie aktywów bez wpływu na sumę bilansową)np. zakupienie materiałów
 P+O-O= A (zmiana tylko po stronie pasywów) np. przekazanie zysku na kapitał zapasowy
 A+O= P+O (zmiana w aktywach i pasywach na plus) np. zakupiono materiały, zapłata nastąpi w terminie późniejszym
 A-O= P-O (zmiana w aktywach i pasywach na minus) np. spłacono zobowiązanie
Na czym polega konto dwustronne
Jedna strona konta przeznaczona jest do rejestracji operacji zwiększających, a druga – operacji zmniejszających stan przedmiotu. Przykład konta: (uproszczone tzw. Konto teowe)
Etapy ewidencji na koncie:
1.Otwarcie konta - bilans otwarcia 2. pierwsza i kolejne operacje 3.zamknięcia konta – ustalenie wartości końcowej
Jak poprawiamy błędy księgowe
Błędy mogą być poprawiane przez skreślenie błędnego zapisu (ale tak, aby był on czytelny) i umieszczenie nad nim zapisu prawidłowego lub przez przeprowadzenie zapisu korygującego, zwanego stornem ( bez dokonywania skreśleń) Storno czarne: dokonuje zapisu korygującego na tych samych kontach, na których dokonano błędnego zapisu, ale po przeciwnych stronach do zapisu błędnego Storno czerwone: wniesienie zapisu korygującego po tej samej stronie, po której zapis był błędny, ale za pomocą liczb ujemnych (dokonywany jest kolorem czerwonym lub innym oznaczeniem)
Jakie są podziały kont:
poziomy- gdy dzielone konto zanika, a jego miejsce zajmują nowe konta utworzone w wyniku podziału lub gdy konto dzielone funkcjonuje nadal ( jako konto syntetyczne) , a na konta uzyskane z podziału są prowadzone obok niego konta analityczne (szczegółowe) pionowy- polega na wyodrębnianiu z jednej strony konta dzielonego określonej części zapisów i przeniesieniu ich na konto powstałe w wyniku dzielenia (w celu uzyskania większej przejrzystości zapisów na koncie np. konto WYNIK FINANSOWY lub gdy ewidencję danego składnika majątku prowadzi się według wartości umownych, różniących się od jego wartości bilansowej np. konto ŚRODKI TRWAŁE)
Księga główna – stanowi zbiór kont syntetycznych
Księga pomocnicza – stanowi zbiór odpowiednich kont
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych służą do ewidencji operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym i syntetycznym oraz prezentacji stanu składników aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
Księgi powinny być prowadzone:
rzetelnie- zapisy muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty; bezbłędnie – zapewniono ciągłość zapisów; sprawdzalnie –aby możliwe było stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów sald oraz działania stosowanych procedur; bieżąco – gdy pochodzące z nich informacje umożliwiają terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych
Przychody finansowe:
1.odsetki na rachunku bankowym
2.dodatnie różnice kursowe
3.odsetki od udzielanych pożyczek
4.odsetki od odbiorców ( za zwłokę)
Koszty finansowe
1. ujemne różnice kursowe
2. zapłacone odsetki karne
3. odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów
4. prowizje od kredytów
Koszty operacyjne
1. darowizny przekazane
2. likwidacja składników majątku trwałego
3. zapłacone odszkodowania i kary
4. odpisane i umorzone należności
5. nieplanowane odpisy amortyzacyjne
Przychody operacyjne:
1. ze sprzedaży ŚT, inwestycji
2. otrzymanych darowizn, dotacji, kar za nieterminowe płatności
3. z odpisanych i umorzonych zobowiązań
Wymień składniki bilansu uproszczonego
AKTYWA
A.Aktywa trwałe
I.Wartości niematerialne i prawne.
II.Rzeczowe aktywa trwałe
III.Należności długoterminowe
IV.Inwestycje długoterminowe.
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.Aktywa obrotowe.
I.Zapasy.
II.Należności krótkoterminowe.
III.Inwestycje krótkoterminowe.
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
PASYWA
A.Kapitał ( fundusz) własny
I.Kapitał ( fundusz) podstawowy
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna)
IV.Kapitał ( fundusz) zapasowy.
V.Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny.
VI.Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe.
VII.Zysk ( strata) z lat ubiegłych.
VIII.Zysk ( strata) netto.
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.Rezerwy na zobowiązania.
II.Zobowiązania długoterminowe
III.Zobowiązania krótkoterminowe
IV.Rozliczenia międzyokresowe
Wymień zasady sporządzania bilansu:
równowagi finansowej: A( aktywa) = P ( pasywa)
ciągłości bilansowej: BZ ( bilans zamknięcia) roku ubiegłego = BO ( bilans otwarcia) roku następnego
rzetelnej wyceny: wykazane składniki bilansowe odpowiadają stanowi rzeczywistemu
ostrożnej wyceny: zasada – nie zawyżać wartości aktywów, co oznacza, że składniki aktywów ujmowane w ciągu roku obrotowego w cenach nabycia lub wytworzenia wycenia się na dzień bilansowy uwzględniając obniżenie ich wartości- poprzez amortyzację (ŚT i WNiP), obniżenie wartości rynkowej (towary, wyroby) lub użytkowej (materiały) czy też trwałą utratę wartości (udziały, akcje)
Na czym polega metoda liniowa amortyzacji
W tej metodzie stawka procentowa określa jaką część wartości początkowej ŚT należy umorzyć podczas roku obrotowego np. stawka 20 % oznacza, że w roku obrotowym należy odpisać 1/5 wartości początkowej ŚT. ŚT będzie amortyzowany przez 5 lat. Rozpoczęcie umorzenia – amortyzacji następuje od momentu przyjęcia ŚT do ewidencji. W praktyce od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ŚT został przyjęty do ewidencji. Umarza się do momentu: zrównania wartości całkowitego umorzenia z wartością początkową ŚT lub likwidacji ŚT (spisywania / wykreślania go z ewidencji)
Wymień zasady rachunkowe: memoriału –ujmowanie wszystkich przychodów i kosztów nie zależnie od terminu zapłaty; współmierności – przeciwstawianie przychodom kosztów ich powstawania; periodyzacji - podział zdarzeń gospodarczych na okresy; istotności – przedmiotem rachunkowości są zdarzenia istotne z punktu widzenia oraz oceny sytuacji finansowej i majątkowej; ciągłości- korzystanie z tych samych sposobów postępowania w kolejnych okresach; ostrożnej wyceny – odnosząca się do sposobu wyceny składników bilansowych i określania kosztów i przychodów; wyższości treści nad formą; kontynuacji działalności – założenie, iż podmiot będzie kontynuował działalność w następnych okresach Wymień funkcje rachunkowości: Kontrolna – realizowana za pośrednictwem różnorodnych działań kontrolnych np. dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych, sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat na koniec okresu sprawozdawczego czy też spisu z natury w celu porównania go ze stanem faktycznym; Informacyjna – polega na dostarczaniu informacji wykorzystywanych m. In. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych lub podejmowaniu decyzji gospodarczych; Decyzyjna ( sprawozdawcza) polega na sporządzaniu sprawozdań przekazywanych organom państwowym GUS, US, ZUS , NBP, Sądy Rejestrowe , na potrzeby akcjonariuszy, udziałowców czy kontrahentów.
Dokumenty źródłowe: zewnętrzne obce – wystawione przez obce podmioty( noty, wyciągi bankowe, faktury zakupu); zewnętrzne własne – wystawione przez podmiot dla innych podmiotów (faktury sprzedaży); wewnętrzne – wystawione przez podmiot z przeznaczeniem na wpisanie potrzebnych informacji np. listy płac , magazynowych
Straty i zyski nadzwyczajne:
Powstają na skutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, kradzież) straty nadzwyczajne to wartość aktywów utraconych w wyniku tych zdarzeń. Zyski nadzwyczajne to odszkodowania związane z występowaniem strat nadzwyczajnych.
Wynik finansowy: to różnica pomiędzy przychodami i kosztami
WN MA
Koszty Przychody
Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne
Podatek dochodowy
BZ Ma - zysk BZ Wn – strata
Przychody- wiarygodnie określone korzyści osiągnięte w okresie sprawozdawczym w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań, które prowadzą do wzrostu kapitału własnego. Koszty – to wiarygodnie określone zmniejszenie osiągniętych korzyści w okresie sprawozdawczym w formie zmniejszenia wartości aktywów ( np. ich zużycia) lub zwiększenie wartości zobowiązań, które prowadzą do zmniejszenia kapitału własnego.
Zasada podwójnego zapisu: - ewidencja na kontach:
każda operacja musi być zapisana na dwóch różnych kontach w tej samej kwocie po przeciwnych stronach
Obowiązek sporządzania Bilansu pełnego (2 warunki muszą być spełnione): 1) zatrudnienie powyżej 50 osób; 2) suma bilansowa powyżej 2 mln EURO; 3) utargi – przychody ze sprzedaży powyżej 4 mln EURO.
Łączenie kont – polega na wprowadzeniu w miejsce dotychczas stosowanych dwóch lub kilku kont tylko jednego konta, który swym zakresie obejmuje ewidencje wszystkich innych kont łączonych. Stosuje się gdy: zbędne jest szczegółowe grupowanie składników aktywów lub pasywów lub gdy należy połączyć operacje związane z jednym podmiotem w ewidencji. Przykładem łączenia kont o różnym charakterze jest łączenie kont należności i zobowiązań np. z tytułu wynagrodzeń, z tytułu podatków i ceł itp. Powstaje tym samym tzw. Konto rozrachunków.
Co to jest rachunek zysków i strat - jest to sprawozdanie o działalności jednostki i umożliwia badanie struktury dochodów, kosztów i wyniku netto w pełnej wysokości za okres od początku do końca roku kalendarzowego. Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o poziomie i źródłach wyniku finansowego osiągniętego przez jednostkę w danym okresie oraz ułatwia analizę i prognozowanie wyniku. Sprawozdanie to umożliwia rozpoznanie położenia dochodowego jednostki i odzwierciedla osiągnięte w tym okresie dochody i poniesione koszty.
Jak sprawdzamy dokumenty przed wpisaniem ich do księgi: dokumenty księgowe przed zapisem podlegają kontroli: merytorycznej- prawidłowość danych zawartych w dokumentach; formalnej – sprawdzenie czy dokument jest kompletny; arytmetycznej - (rachunkowej) Osoba kontrolująca powinna umieścić podpis i datę sprawdzenia dokumentu.


AKTYWA PASYWA
Wn ( Dt) Ma ( Ct) Wn (Dt) Ma (Ct)
SP SP
+ - - +

Do góry
komentarze
04.11.2007, 17:19
iwka
jeśli chodzi o bilans to nie pełne informacje i bardzo powierzchowne
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!