aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Pieniądz - wykłady

autor: brak, dodano: 29.03.2006, 21:48, uczelnia: brak

5BANK02.DOC  (rozmiar: 19.50 KB)

Pieniądz - najbardziej płynny aktyw majątkowy, służy określaniu wartości innych towarów w postaci cen i pomiaru wartości nominalnej.
Def: pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za ograniczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań.

Funkcje pieniądza:
1. Środek wymiany - środek cyrkulacji przy wymianie w transakcjach kupno - sprzedaż.
2. Środek płatniczy - oderwanie pieniądza od ruchu towaru, pokrywanie zobowiązań, nie wynikające z wymiany towarowej, np. opłaty administracyjne.
3. Środek przechowywania wartości - wygodniejszy sposób
4. Miernik wartości.
5. Jako pieniądz światowy ($, DM).

Formy pieniądza:
1. Gotówkowa: banknoty i bilon (symboliczna). Jest to środek płatniczy, którego wartość czy siła nabywcza przewyższa koszt jego wykonania lub wartość jako towaru w innych niż pieniądz zastosowaniach.
2. Bezgotówkowa: zapisy na rachunek bankowy, depozyty.

Płynność pieniądza.
M1 = banknoty + bilon + płatne na żądanie depozyty
M2 = M1 + depozyty krótkoterminowe + zwrotne depozyty na żądanie
M3 = M2 + depozyty średnio i długoterminowe
M4 = M3 + papiery wartościowe, przedmiot obrotu na rynku finansowym
M0 = baza monetarna.

Podaż pieniądza.
Pieniądz jest kreowany w operacjach kredytowych banków. Pierwotna kreacja przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom komercyjnym. One udzielają kredytów klientom tworząc wtórną kreację, która decyduje o wielkości podaży pieniądza. Max możliwość kreacji określa mnożnik bazy monetarnej = stosunek sumy pieniądza w całej gospodarce do wielkości bazy monetarnej przy danym współczynniku rezerw obowiązkowych.

Rynek pieniężny.
Obok rynku kapitałowego jest składnikiem rynku finansowego. Na rynku pieniężnym dokonywane są krótkoterminowe operacje równoważące popyt z podażą kapitału pożyczkowego o bardzo krótkich terminach płatności.
Uczestnicy rynku pieniężnego to banki, instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, państwo.

Bank od włos. banco - jego istotą jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi oraz udzielanie kredytów na własny rachunek. Dokonują transformacji ryzyka i terminów gdy przyjmują wkłady i udzielają kredytów.

W prawie polskim: samodzielne, samofinansujące się i posiadające osobowość prawną jednostki gospodarcze, które działają na podstawie ustawy i własnych statutów.


Rodzaje banków:
1. Emisyjne (centralne) - podstawa systemu bankowego, jednostka zależna (mniej lub bardziej) od państwa. To banki banków, refinasujące inne banki i prowadzące rachunki rezerwowego pieniądza.
2. Komercyjne (kredytowe, depozytowe) - przyjmują depozyty, kreują wkłady w postaci udzielania kredytów oraz dokonywania rozliczeń bezgotówkowych, wykonują operacje pośredniczące. Zaliczamy do nich banki spółdzielcze.
3. Rozwojowe (inwestycyjne) - gromadzą środki o charakterze długoterminowym, emitują papiery wartościowe, przyjmują wpłaty. Udzielają kredytów długoterminowych, przetwarzają zasoby pieniężne na kapitał rzeczowy.
4. Banki i kasy oszczędnościowe - gromadzą rozproszone oszczędności indywidualne, udzielają kredytów krótkoterminowych.
5. Specjalne - finansują wykonywanie specjalnych zadań wymagających specjalnej obsługi (np. obsługa handlu zagranicznego).

Inny podział banków na:
1. Publiczne (państwowe, samorządowe, prowincjonalne).
2. Spółdzielcze.
3. Prywatne.
4. Z różnym udziałem własności państwowej.

Banki gromadzą powierzone im środki pieniężne i inne walory by lokować je w udzielanych kredytach i innych operacjach czynnych.

Cena pieniądza.
Stopa dyskontowa - suma, jaką bank potrąca sobie przy kupnie weksla.
Kwota odsetek z tyt. dyskonta = suma weksla * ilość dni od daty płatności weksla / 360

Stopa redyskontowa - suma, jaką bank centralny potrąca sobie przy udzielaniu kredytu dla banku komercyjnego. Banki stosują redyskonto w celu ponownego zaopatrzenia się w środki płynne w banku centralnym i zapewnia możliwość refinansowania.

Stopa procentowa - procent od sumy pieniędzy płacony przez określony czas jako zapłata za jej pożyczenie. Może być stała lub zmienna. Relacja ilościowa ceny za wypożyczenie kapitału do jego wartości.

Stopa procentowa - stopa określająca oprocentowanie kredytu, czyli sumę pieniędzy, jaką będziemy musieli zapłacić za otrzymanie kredytu. Podstawa ustalana przez bank, służy za punkt odniesienia przy ustalaniu warunków udzielanych usług.

Stopa lombardowa - podstawowa stopa procentowa w stosunku do której udzielane są pożyczki pod zastaw walorów. Teraz 25%: bank centralny pożycza środki bankom pod zastaw papierów wartościowym.

Stopa refinansowa - stopa, w oparciu o którą banki komercyjne otrzymują od instytucji emisyjnej środki płynne funkcjonujące następnie na rynku finansowym w formie pożyczek udzielonych przez te banki (26%).

Stopa operacji otwartego rynku - stopa, w oparciu o którą bank centralny na rynku pieniężnym kupuje, sprzedaje papiery wartościowe, których celem jest zwiększenie lub zmniejszenie rezerw banków komercyjnych.

Stopa zysku - stosunek ilościowy zysku do całego kapitału zaangażowanego w dane przedsięwzięcie.

Międzynarodowy rynek pieniężny - powstał on w Polsce na przełomie lat 1990/91 zainicjowany operacjami bonami pieniężnymi NBP a następnie bonami skarbowymi. Ułatwia on przepływ strumieni pieniężnych pomiędzy bankami i optymalne wykorzystanie przez nie zasobów pieniężnych. Uczestnikami operacji na międzynarodowym rynku pieniężnym są banki komercyjne i bank centralny, instytucje finansowe i firmy brokerskie. Mogą z niego korzystać także korporacje nie będące instytucjami finansowymi.

Skarb państwa - instytucja pełniąca funkcję skarbnika agend państwowych i państwo jako podmiot dokonujący operacji finansowych określa pewne funkcje odnosząc się do organu administracyjnego. Realizuje zadania powierzone przez ministra finansów:
• sprawuje kontrolę właścicielską nad mieniem państwowym, ma uprawnienia w dziedzinie budżetowej
• jako podmiot praw i obowiązków występuje zarówno w zakresie obrotów cywilnoprawnych wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Domeną działania skarbu państwa stanowią zasoby finansowe budżetu.

Weksel - pisemne zobowiązanie wystawcy dokumentu, sporządzone na specjalnym blankiecie skarbowym, do bezterminowej zapłaty w oznaczonym terminie określonej sumy pieniężnej osobie wymienionej w tym dokumencie (wierzycielowi). Są weksle handlowe - rezultat aktu kupna - sprzedaży, i weksle finansowe - nie reprezentujące operacji finansowych, wystawione w celu otrzymania pożyczki z banku (sola).

Weksel prosty (własny) - np. skarbowy to pisemne zobowiązanie skarbu państwa z terminem płatności 3- lub 6-miesięcznym.

Weksel ciągniony (trasowany) - trata - wystawiony przez wierzyciela, polecającego dłużnikowi wypłacenie określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie jemu samemu lub wymienionej osobie trzeciej. Dłużnik swoim podpisem potwierdza na tracie swoje zobowiązanie. Trata może być płatna za okazaniem lub po pewnym czasie.

Weksel długoterminowy - płatny w jakiś czas po okazaniu.
Awal - poręczenie osoby trzeciej.

Czek - pisemny dokument za pomocą którego posiadacz funduszy zdeponowanych w banku wydaje polecenie natychmiastowej wypłaty pewnej sumy pieniędzy na korzyść osoby trzeciej lub samego zleceniodawcy. Obok przelewu bankowego jest on instrumentem obiegu pieniądza bezpośredniego, służącego do spłaty zaciągniętych długów. Czek może być imienny lub na okaziciela, może być kasowy (płatny gotówką) bądź rozrachunkowy (do obrotu bezgotówkowego). Czek nie ma cechy powszechnej wymienialności. Nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Czeki obsługują dużą część transakcji rynkowych. Są substytutem pieniądza w jego funkcji cyrkulacji i środka płatniczego.
Rodzaje czeków:
• czek bankierski - podpisane bezwarunkowe zlecenie banku ciągnącego dla innego banku lub dla siebie samego w celu wypłacenia sumy osobie wymienionej z nazwiska lub nie (biorcy)
• czek gwarantowany - płatność gwarantowana przez bank
• czek handlowy - zwany prywatnym, ciągniony nie przez bank
• czek podróżny - wystawiony na standardowe kwoty przez banki i inne instytucje finansowe w różnych walutach i ciągniony na samą instytucję wydającą, stosowany np. w czasie pobytu za granicą
• czek gotówkowy - trasant zleca bankowi wypłacenie gotówki
• czek rozrachunkowy - trasant zleca bankowi obciążenie swego rachunku i uznanie rachunku remitenta. Odmianą jest czek potwierdzony.

Wystawca czeku ==> trasat (bank) ==> remitent (beneficjent) podany imiennie lub nie
(trasant)

Bon skarbowy - jedna z form państwowych papierów wartościowych potwierdzających zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętego kredytu. Bony skarbowe są emitowane w celu zaciągania pożyczek krótkoterminowych na okres 3-6 miesięcy, lokowane z reguły w bankach centralnych, które mogą je wykorzystywać do prowadzenia operacji wolnego rynku. Emisja bonów skarbowych może zapewnić budżetowi państwa płynność i możliwość terminowego regulowania płatności niezależnie od tempa gromadzenia dochodów budżetowych.
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!