aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Bankowość - test

autor: brak, dodano: 12.06.2006, 21:43, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

W najbliższym czasie będę uzupełniał brakujące pytania...

Pytania są przeznaczone dla studentów studiów zaocznych WZ i WSZ1. PIENIĄDZ I POLITYKA PIENIĘŻNA

1. Polski złoty jest walutą wymienialną według artykułu VIII Statutu MFW (P)

2. Pieniądz elektroniczny jest forma obiegu pieniądza bezgotówkowego (P)

3. Pieniądz jest środkiem wymiany, co oznacza, że posiada tzw. „moc zwalniania z zobowiązań”

4. Kruszec zawarty w monecie plus koszty bicia monety są mniejsze od jej wartości nominalnej (F)

5. Pieniądz emitowany jest przez banki komercyjne (F)

6. Bilon to inaczej pieniądz zdawkowy (P)

7. „W warunkach bimetalizmu pieniądz gorszy wypiera z obiegu pieniądz lepszy” (P)

8. Banki komercyjne mogą kreować pieniądz (P)2. SYSTEM BANKOWY

2.1. Bank Centralny

10. BC jest zależny od rządu (F)

11. NBP pełni funkcję kredytodawcy ostatniej instancji (P)

12. NBP prowadzi obsługę długu publicznego (P)

13. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen i wspieranie polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to celu podstawowego (P)

14. Organem NBP jest RPP (P)

2.2. KNB

15. Nadzór nad działalnością bankową sprawuje KNB (P)

16. Komisji Nadzoru Bankowego przewodniczy z urzędu Prezes NBP P

17. Zadaniem KNB jest sprawdzanie wypłacalności banków komercyjnych. P

18. KNB nadzoruje operacje otwartego rynku. F

19. Na KNB spoczywa obowiązek realizowania wypłat w przypadku upadłości banku. F

20. Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie zezwolenia KNB wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów. P

21. KNB w drodze uchwały określa szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia banków spółdzielczych w kapitał założycielski. P

22. Bank może rozpocząć działalność bez uzyskania zezwolenia KNB F

23. Zarząd banku jest obowiązany zgłaszać każdorazowo do KNB fakt udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 10 % funduszy własnych banku. P

24. W skład KNB wchodzą m. in. Prezes NBP, GINB, przedstawiciel Ministra finansów, przedstawiciel prezydenta RP, przewodniczący KPWiG P

2.3. GINB

25. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP, podlega bezpośrednio Prezesowi banku centralnego. P

26. GINB nie jest wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP F

27. GINB jest organem wykonawczym Komisji Nadzoru Bankowego P

28. Tryb działania GINB określa prawo bankowe F

29. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje prezydent F

30. Inspektorem może zostać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polski P

31. GINB licencjonuje banki P

32. GINB współpracuje z Komitetem Bazylejskim P

33. GINB sprawdza adekwatność kwalifikacji całej kadry banku F

34. GINB przygotowuje regulacje ostrożnościowe dla systemu bankowego tj. zalecane parametry czy wielkość ryzyk P

35. GINB dokonuje okresowych ocen stanu ekonomicznego systemu bankowego na potrzeby RPP P

36. Jednym z biur GINB jest Biuro Bankowości Spółdzielczej P

2.4. BFG

37. Podstawowym zadaniem BFG jest gwarantowanie depozytów. (P)

38. Rada BFG składa się z przewodniczącego i 11 członków. (P)

39. Zarząd BFG składa się z prezesa, zastępcy prezesa i 3 członków. (P)

40. BFG może nabywać tylko papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane w pełni przez Skarb Państwa lub NBP. (P)

41. Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych obejmuje środki gwarantowane do wysokości równowartości w zł. 1000 Euro – w 95% wartości. (F)

42. Sejm uchwalił ustawę o BFG 14 grudnia 1994 r. (P)

43. Przyjęta w Polsce formuła gwarancji depozytów nie odpowiada normom Unii Europejskiej. (F)

44. BFG może nabywać wierzytelności banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności. (P)

45. Głównym zadaniem Rady BFG jest sprawowanie kontroli nad działalnością BFG. (P)

46. Jednym ze źródeł finansowania BFG są środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej. (P)

47. BFG nie może zaciągnąć kredytu w NBP. (F)

48. BFG może inwestować w akcje na giełdzie papierów wartościowych. (F)

49. BFG sporządza roczne sprawozdanie z działalności do 31 marca każdego roku. (P)3. BANKI KOMERCYJNE4. OPERACJE BANKOWE

4.1. Klasyfikacja operacji bankowych

51. Ze względu na formę rozliczeń pieniężnych operacje bankowe dzielimy na gotówkowe i bezgotówkowe P

52. Ze względu na podmiot operacji operacje bankowe dzielimy na czynne, bierne i pośredniczące F

53. Do transakcji gotówkowych zaliczamy czek gotówkowy, dowód wpłaty, polecenie wypłaty i akredytywę F

54. Działalność depozytowa to operacje bierne P

55. Operacje bankowe czynne polegają na pozyskiwaniu pieniądza F

56. Czek to wyłącznie gotówkowa forma zapłaty F

57. Operacje własne banku są inicjowane przez klienta F

58. Inkaso dokumentowe i akredytywa dokumentowa to tzw. Płatności uwarunkowane P

59. Lokowanie pieniądza przez banki to tzw. czynne operacje bankowe P

4.2. Polecenie zapłaty

60. Warunkiem polecenia zapłaty jest posiadanie przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które podpisały porozumienia w tej sprawie. P

61. Polecenie zapłaty to udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku dłużnika i uznanie tą kwotą rachunku wierzyciela. P

62. Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty może przekroczyć 1.000 EURO w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. F (nie może przekroczyć 1.000 EURO)

63. Dłużnik ma prawo odwołać pojedyncze polecenie zapłaty. P

64. Można dowołać 0,5 kwoty polecenia zapłaty. F (tylko całość)

65. W poleceniu zapłaty dłużnik nie musi udzielać zgody wierzycielowi do obciążenia jego rachunku. F (musi udzielić zgodę)

66. Banki gwarantują wykonanie polecenia zapłaty. P

67. Można odwołać pojedyncze polecenie zapłaty w ciągu 30 dni kalendarzowych w wypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. P

68. Polecenie zapłaty to dyspozycja udzielona przez bank osobie fizycznej. F (przez osobę fizyczną bankowi)

69. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą może odwołać polecenie zapłaty w terminie przekraczającym 10 dni. F (w terminie nie przekraczającym 5 dni)

4.3. Czek

70. Wystawca czeku to trasant P

71. Osobę na rzecz, której wystawiono czek nazywamy (remitentem). P

72. Wystawcą czeku, jak i osobą, na rzecz, której wystawiono czek nie może być każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy. F

73. Trasatem w warunkach polskich może być tylko bank. P

74. Czek imienny może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane figurują na tym dokumencie. Może być wykorzystany do dalszego obrotu. F

75. Czeki bankierskie stosowane dość często w handlu międzynarodowym, są to czeki, którym wystawca i trasatem są grupy bankierów typu BCST. F

76. Indosowanie polega na przeniesieniu praw wynikających z posiadania czeku na inną osobę fizyczną lub prawną. P

77. Indosariuszem jest osoba przejmującemu czek. P

78. Czeki są płatne w obiegu krajowym w ciągu 14 dni. F

79. Wystawiający czek lub kolejni indosanci w związku z jego przekazaniem wykazują warunkowe zobowiązania w ewidencji pozabilansowej. P

80. W wyniku oprotestowania czeku osobami czekowo zobowiązanymi są wystawca, indosanci, poręczyciele. P

81. Czeki podróżne są czekami w rozumieniu przepisów prawa czekowego. F

82. Czek na okaziciela to czek płatny dowolnej osobie, która przedstawi go w banku. P

83. Czek gotówkowy to polecenie wystawcy czeku dla banku wypłacenia remitentowi gotówką kwoty podanej na czeku. P

84. Czek spełnia dwie podstawowe funkcje: płatniczą i rozrachunkową. P

85. Czek jest instrumentem płatniczym, jego wystawienie nie jest uzależnione od posiadania przez wystawcę odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym. F

86. Czek jest płatny tylko za okazaniem P

87.

4.4. Weksel

4.5. Karty płatnicze

88. Awers to tylna część karty płatniczej. F

89. Rozliczenie karty debetowej następuje w czasie rzeczywistym P

90. Formy i tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków określa Prezes NBP.P

91. Zdecydowaną większość kart płatniczych, emitowanych przez banki działające w Polsce, stanowią karty kredytowe. F

92. Karty debetowe służą do wypłacania własnych pieniędzy zdeponowanych wcześniej w banku, pozwalają na dokonywanie operacji finansowych tylko do wysokości salda na posiadanym w banku rachunku. P

93. Awers karty zawiera nazwę banku, numer karty, imię i nazwisko posiadacza karty, okres ważności, symbol systemu, znak firmowy. P

94. Wymiary kart płatniczych są wystandaryzowane i określone normami ISO. P

95. Obecnie liczba kart płatniczych w Polsce przekracza na pewno 8 mln. P

96. Karta kredytowa pozwala jej posiadaczowi na dokonywanie transakcji bez konieczności posiadania środków na koncie. P

97. Karty płatnicze nie posiadają terminu ważności. F

98. Karty typu charge służą często do regulowania kosztów podróży, delegacji służbowych. P

99. Karty debetowe umożliwiają wypłatę pieniędzy z bankomatu. P

100. Karta bankomatowa jest powiązana z numerem PIN. P

101. Na karcie musi znajdować się imię i nazwisko właściciela karty. P

102. Karta kredytowa jest wydawana często na podstawie podpisanej wcześniej umowy kredytowej. P

4.6. Akredytywa

103. Zleceniodawcą akredytywy jest eksporter. (F)

104. W operacji akredytywy dokumentowej uczestniczą następujące 4 strony: Zleceniodawca, Bank otwierający, Bank pośredniczący Beneficjent (P)

105. Akredytywę odwołalną charakteryzuje to, iż może być zmieniona lub anulowana przez bank importera bez zawiadomienia beneficjenta. (P)

106. Ze względu na rolę banku pośredniczącego wyróżniamy następujące rodzaje akredytywy: Potwierdzona, Nie potwierdzona-awizowana, Nie potwierdzona-negocjacyjna (P)

107. Akredytywę gotówkową charakteryzuje to, że bank importera zobowiązuje się do zapłaty gotówkowej natychmiast po prezentacji dokumentów. (P)

108. W operacji akredytywy dokumentowej bank otwierający to inaczej bank eksportera. (F)

109. Korzyścią stosowania akredytywy z punktu widzenia eksportera jest fakt, że akredytywa dostarcza pieniądze natychmiast przez płatność gotówkową lub zabezpieczenie płatności. (P)

110. Beneficjentem w operacji akredytywy dokumentowej jest importer. (F)

111. Zaletą stosowania akredytywy z punktu widzenia eksportera jest fakt, iż zabezpiecza ona przed odmową przyjęcia towaru i zapłaty ze strony importera.(P)

112. Akredytywa dokumentowa jest to pisemne zobowiązanie dane eksporterowi towaru przez bank importera, że należność za towar zostanie mu wypłacona pod warunkiem złożenia dokumentów towarowych. (P)

113. W operacji akredytywy dokumentowej bank pośredniczący to inaczej bank importera. (F)

114. Wadą stosowania akredytywy dla eksportera jest fakt, że importer może wykorzystać usterki w dokumentach i odstąpić od kontraktu, zwłaszcza jeśli towar stał się w międzyczasie mało atrakcyjny. (P)

115. Cechą charakteryzującą beneficjenta, na rzecz którego otwarto akredytywę jest między innymi to, że nie ciążą na nim żadne zobowiązania z tytułu akredytywy, a jego obowiązek dostawy towaru wynika z kontraktu kupna-sprzedaży. (P)

116. Niedogodnością stosowania akredytywy z punktu widzenia importera jest fakt, że importer płaci za zgodne dokumenty nawet gdy otrzyma towar złej jakości. (P)

117. Sytuacja, w której akredytywa może ułatwić uzyskanie kredytu bankowego jest zaletą z punktu widzenia eksportera. (P)

4.7. Inkaso

119. Inkaso dokumentowe zapewnia bankowi asystę banku w uzyskaniu zapłaty P

120. Inkaso dokumentowe zapewnia eksporterowi kontrolę nad towarem do momentu uzyskania zapłaty lub akceptacji traty przez płatnika P

121. W przebiegu inkasa dokumentowego uczestniczy tylko jeden bank zwany bankiem pośredniczącym. F

122. Operację inkasa dokumentowego rozpoczyna eksporter. P

123. Jednym z rodzajów inkasa dokumentowego jest inkaso gwarancyjne. P

124. Inkaso jest operacją polegającą na wydaniu dokumentów eksporterowi przez bank kasujący.(F)

125. Inkaso dokumentowe to forma rozliczeń w obrotach zagranicznych i usługa świadczona przez banki. (P)

126. Dokumentami prezentowanymi w ramach inkasa dokumentowego są m.in. faktura i/lub polisa ubezpieczeniowa.(P)

127. Podstawę prawną inkasa stanowią „Jednolite Zasady dotyczące inkasa” (P)

128. W trakcie przebiegu inkasa bank przekazujący przesyła dokumenty wraz z instrukcją do banku inkasującego. (P)

129. W operacji inkasa dokumentowego eksporter ponosi ryzyko, że importer nie wykupi inkasa lub nie zaakceptuje weksla. (P)

130. Inkaso dokumentowe jest jednym z rodzajów operacji otwartego rynku. (F)

131. Ze względu na rodzaj prezentowanych dokumentów inkaso dzielimy na dokumentowe i bezdokumentowe. (P)

132. Podmioty występujące w operacji inkasa to trasat, trasant i reemitent. (F)

133. Inkaso jest formą rozliczeń, którą można stosować w obrotach zagranicznych. P

134. Inkaso finansowe nazywamy inaczej bezdokumentowym P

135. Zleceniodawcą inkasa jest bank eksportera F

136. Bank inkasujący informuje importera, na jakich warunkach może on wejść w posiadanie tych dokumentów P

137. Importer może odmówić udzielenia zapłaty za towar lub ją opóźnić P

138. Wadą inkasa jest to, że jest ono dużo bardziej pracochłonne nią otwarcie akredytywy F

139.5. RACHUNKI BANKOWE6. RYNKI FINANSOWE I INSTRUMENTY FINANSOWE

6.1. Rynki finansowe

6.1.1. Rynek kapitałowy

6.1.2. Rynek pieniężny

6.1.3. Rynek instrumentów pochodnych

6.1.4. Rynek walutowy7. LOKATY MIĘDZYBANKOWE

140. Wadą rynku lokat międzybankowych jest obowiązek odprowadzania rezerwy obowiązkowej od depozytów F

141. Transakcja T/N jest transakcją dwudniową F

142.

143. WIBOR to średnie oprocentowanie, jakie bank gotów jest zapłacić za pozyskiwany depozyt.

144. Lokata to rodzaj inwestycji, dla otrzymania zysku w postaci odsetek od depozytu. P

145. TOM/NEXT to termin dwudniowy, pieniądze docierają do pożyczkobiorcy w dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w następnym dniu roboczym. F ( termin jednodniowy)

146. Jeśli pożyczkobiorca otrzymuje środki w dniu zawarcia umowy i zwraca je w następnym dniu to jest to transakcja overnight. P

147. Dzień fizycznego uznania transakcji lub obciążenia rachunku bankowego jest nazywany datą waluty. P

148. Transakcja typu „call” – to transakcja za wypowiedzeniem 12 godzinnym. F

149. Instrumentem rynku pieniężnego nie są dłużne papiery wartościowe. F ( są instrumentem rynku pieniężnego )

150. Ogół transakcji instrumentami finansowymi o terminie wykupu poniżej jednego roku to rynek pieniężny. P

151. Jeśli pożyczkobiorca otrzyma środki pieniężne we wtorek, transakcję zawarł w poniedziałek, a zwrócić musi w środę to jest to transakcja typu TOM/NEXT. P

152. Pożyczkobiorca zawierając transakcję spot/next w piątek musi spłacić ją dopiero w środę. P

153. Narodowy Bank Polski jest emitentem bonów skarbowych i bonów komercyjnych. F ( bony komercyjne są emitowane przez przedsiębiorstwa )

154. Bony komercyjne są emitowane na podstawie ustawy o obligacjach, prawa bankowego i kodeksu cywilnego. F ( prawa wekslowego)

155. Certyfikaty depozytowe emitowane przez banki komercyjne muszą zawierać w nazwie „bankowe papiery wartościowe”. P

156. Bony pieniężne na rynku pierwotnym mogą nabywać tylko banki i bankowy fundusz gwarancyjny. P

157. Bony skarbowe to to samo, co bony pieniężne. F

158. Bony skarbowe są emitowane na okres od 2 do 15 tygodni. F ( od 2 do 52 tygodni)8. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA

159. Kredyt może być udzielony przez dowolny podmiot F

160. Pożyczka jest udzielana na konkretny cel F

161. Na podstawie umowy pożyczki bank przenosi na własność pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy P

162. Na podstawie umowy kredytowej bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy określona kwotę pieniędzy P

163. Pożyczka jest umową realną F

164. Wszelkie zmiany kredytów umowie kredytowej muszą być zawarte na piśmie P

165. Bank ma prawo kontroli wykorzystania kredytu P

166. Zdolność kredytowa może być przedmiotem negocjacji F

167. Umowa kredytu i pożyczki zdefiniowana jest kredytów KC F

168. Udzielanie kredytów nie jest czynnością bankową zastrzeżona dla banków F

169. Pożyczka ma zawsze charakter odpłatny F

170. Umowa kredytowa nie wymaga formy pisemnej F

171.

8.1. Klasyfikacja kredytów

8.2. Zabezpieczenia kredytów

8.2.1. Zabezpieczenia osobiste

8.2.2. Zabezpieczenia rzeczowe9. ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI10. RYZYKO

10.1. Współczynnik adekwatności kapitałowej

172. Współczynnik Adekwatności Kapitałowej nazywany jest także Współczynnikiem Wypłacalności? P

173. Współczynnik Adekwatności Kapitałowej wyliczany jest w następujący sposób: kapitały własne banku + zobowiązania pozabilansowe ważone współczynnikiem ryzyka? F

174. Współczynnik Adekwatności Kapitałowej nie może być niższy od 8%? P

175. W pierwszym roku działalności banku wielkość wskaźnika nie powinna być mniejsza od 15%? P

176. Poziom Współczynnika Adekwatności Kapitałowej prezentowany jest przez banki w okresowej i rocznej sprawozdawczości finansowej? P

177. Współczynnik Adekwatności Kapitałowej określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów brutto banku i zaangażowania pozabilansowego w zależności od tzw. wag ryzyka? F

178. Współczynnik Adekwatności Kapitałowej powinien wynosić co najmniej 12% w drugim roku działalności banku? P

179.11. MARKETING BANKOWY

180. Marketing bankowy to zespół działań, których jedynym celem jest zysk banku. F

181. Istotnym elementem marketingu bankowego jest analiza działalności konkurencji. P

182. Strategia marketingowa nie uwzględnia znaczenia otoczenia zewnętrznego. F

183. Analiza SWOT polega na ocenie mocnych i słabych stron otoczenia oraz szans i zagrożeń istniejących w banku. F

184. Segmentacja rynku ma na celu ustalenie jednorodnych grup docelowych odbiorców. P

185. Personel jest nieistotnym elementem marketingu mix banku. F

186. Skrytka sejfowa nie należy do produktów bankowych. F

187. W etapie wprowadzenia produkt przynosi straty. P

188. Ceną w banku jest jedynie oprocentowanie lokaty lub kredytu. F

189. Strategię zbierania śmietanki stosuje się przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. P

190. Współczesne tendencje w dystrybucji mają na celu bliższy, łatwiejszy i bardziej bezpośredni kontakt z klientem. P

191. Promocja i reklama to jednoznaczne pojęcia. F

192. Nie istnieje możliwość podnoszenia skuteczności sprzedaży osobistej. F

193. Public relations nie dotyczy sfery bankowości. F

194. Na jakość obsługi bankowej wpływają wszelkie relacje klient-bank. P
Do góry
komentarze
11.12.2007, 17:48
maslana
do kitu
13.01.2008, 01:34
tymex
jest ok,
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!