aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Bankowość - test

autor: brak, dodano: 12.06.2006, 21:36, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

PRZYKŁADOWE TESTY

1. Deprecjacja to:
a) proces wzrostu wartości pieniądza krajowego w stosunku do walut zagranicznych
b) obniżenie ogólnego poziomu cen
c) zmniejszenie siły nabywczej pieniądza
d) wzrost siły nabywczej pieniądza

2. Pieniądz jest kreowany przez:
a) tylko bank centralny
b) bank centralny
c) banki komercyjne
d) odpowiedz b i c jest poprawna

3. Do zasadniczych funkcji banku centralnego należą:
a) pełnienie funkcji banku państwa, banku emisyjnego, funkcji bezpośredniego źródła finansowania przedsiębiorstw
b) pełnienie funkcji banku banków
c) pełnienie funkcji banku emisyjnego, banku banków, bezpośredniego źródła finansowania przedsiębiorstw

4. Nadzór bankowy :
a) czuwa nad bezpieczeństwem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i gwarantuje ich wypłatę do określonej wysokości w przypadku upadłości banku
b) nadzoruje banki w zakresie przestrzegania prawa

5. Czynnościami bankowymi zastrzeżonymi dla banków są:
a) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
b) operacje czekowe i wekslowe,
c) udzielanie gwarancji bankowych, oraz udzielanie kredytów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Przyjmowanie depozytów to operacje bankowe:
a) Bierne
b) Pośredniczące
c) Czynne

7. Akredytywa jest to:
a) sposób regulowania zobowiązań pomiędzy stronami w oparciu o kontrakt za pośrednictwem banku znajdujący zastosowanie w płatnościach zagranicznych
b) forma regulowania zobowiązań pomiędzy stronami znajdująca wyłączne zastosowanie w obsłudze obrotów dewizowych
c) inicjowana jest przez bank importera

8. Weksel własny to inaczej:
a) Weksel trasowany, weksel sola, suchy, prosty.
b) weksel sola, suchy, prosty
c) trata, weksel ciągniony, weksel przekazowy (przekazany).


9. Dyspozycja wierzyciela obciążająca określoną kwotą rachunek dłużnika oraz zlecająca uznanie tą kwotą rachunku wierzyciela to:
a) akredytywa,
b) polecenie przelewu,
c) polecenie zapłaty,
d) czek rozrachunkowy.


10. Awal :
a) To zbycie czeku lub weksla w banku,
b) przeniesienie uprawnień z czeku lub weksla na inną osobę.
c) Poręczenie wekslowe

11. Operacje akredytywy dokumentowej rozpoczyna :
a) Eksporter
b) Importer
c) Bank eksportera
d) Bank

12. Segment klientów to:
a) zbiór klientów o jednakowych cechach i rożnych potrzebach bankowych
b) zbiór klientów różnych cechach i podobnych potrzebach bankowych
c) zbiór klientów charakteryzujący się homogenicznością wewnętrzną

13. Informacje o stanie rachunku bankowego można udzielić:
a) członkowi rodziny
b) wierzycielowi posiadacza rachunku bankowego
c) są objęte tajemnica bankową

14. Zdolność prawna to:
a) zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
b) zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa

15. Zgodnie z k.c posiadacz rachunku bankowego winien zgłosić bankowi niezgodność salda w ciągu:
a) 7,
b) 14,
c) 21,
d) 30 dni od dnia otrzymania wyciągu

16. „Przywilej egzekucyjny" banku to:
a) uproszczony tryb egzekwowania należności od kontrahentów banku,
b) prowadzenie postępowania sądowego,
c) egzekucja nieuczciwych kontrahentów banku przy pomocy wynajętej do tego celu firmy

17. Operacje REPO:
a) polegają na tym, że bank centralny kupuje papiery wartościowe od banków komercyjnych pod warunkiem, że te odkupią je po określonej cenie w określonym terminie
b) polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe od banków komercyjnych pod warunkiem, że te odsprzedadzą je bankowi centralnemu po określonej cenie w określonym terminie

18. Do zadań Krajowej Izby Rozliczeniowej należą:
a) wymiana zleceń płatniczych między bankami oraz prowadzenie kurierskiej poczty bankowej
b) tylko rejestracja wzajemnych wierzytelności wynikających ze zleceń bankowych
c) rejestracja wzajemnych wierzytelności wynikających ze zleceń bankowych
d) odpowiedź a i c jest poprawna

19. Do dokumentów gotówkowych zaliczamy :
a) Polecenie przelewu, czek gotówkowy, dowód wpłaty
b) czek gotówkowy, czek rozrachunkowy, dowód wpłaty
c) dowód wpłaty, czeki, polecenie zapłaty
d) czek gotówkowy, dowód wpłaty, polecenie wypłaty

20. Bazując na nomenklaturze prawa czekowego i wekslowego zaznacz prawidłowe zdanie:
a) trasat poleca trasantowi dokonanie płatności na rzecz remitenta,
b) trasant poleca remitentowi dokonanie płatności na rzecz trasata,
c) remitent poleca trasantowi dokonanie płatności na rzecz trasata,
d) trasant poleca trasatowi dokonanie płatności na rzecz remitenta.

21. Rachunek, który dany bank posiada w innym banku w kraju lub zagranicą, nazywany jest przez ten bank rachunkiem:
a) nostro,
b) loro.

22. Data transakcji jest to data:
a) uznania lub obciążenia, rachunku nostro banku krajowego
b) zawarcia transakcji
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

23. Zabezpieczenie osobiste:
a) Ogranicza odpowiedzialność osoby udzielającej zabezpieczenia do określonych przedmiotów majątkowych zabezpieczyciela
b) powoduje odpowiedzialność zabezpieczyciela całym majątkiem
c) to ubezpieczenie kredytu

24. Istota ryzyka kredytowego pasywnego polega na:
a) wcześniejszym niż wynika to z umowy, wycofaniu depozytu
b) zagrożeniu niepłacenia odsetek od kredytu
c) zagrożeniu nie odzyskania kapitału kredytu i odsetek od kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytowej

25. Obowiązki kredytobiorcy to:
a) wykorzystanie kredytu,
b) tylko spłata kredytu,
c) spłata kredytu wraz z odsetkami,
d) splata kredytu wraz z odsetkami i prowizją.

26. Kredyt cechuje to, że:
a) Umowa kredytowa jest zdefiniowana w prawie cywilnym
b) musi mieć sprecyzowany cel,
c) polega na przekazaniu na własność kredytobiorcy oznaczonej sumy pieniężnej
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

27. Bony skarbowe emitowane są przez:
a) Skarb Państwa
b) banki komercyjne
c) Narodowy Bank Polski

28. Zgodnie z tzw. normą koncentracji wierzytelności: suma udzielonych „kredytów” w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze nie może przekroczyć:
a) 25% funduszy własnych banku.
b) 10 % funduszy własnych banku
c) 15 % funduszy własnych banku

29. Współczynnik wypłacalności to:
a) Współczynnik adekwatności kapitałowej i powinien wynosić min 8 %
b) Udział funduszy własnych w aktywach i pozycjach pozabilansowych ważonych ryzykiem
c) Udział aktywów w funduszach własnych
d) Odpowiedz a i b jest poprawna

30. Okres zapadalności to:
a) przedział czasu między datą sporządzenia sprawozdania, a datą realizacji zobowiązania przez bank
b) przedział czasu między datą sporządzenia sprawozdania, a datą wpływu należności do banku
c) żadne z powyższych
Do góry
komentarze
24.06.2007, 21:34
Justyna
proszę o podanie odpowiedzi
30.10.2007, 23:04
anka
chciałabym poprosci o odpowiedzi???
12.11.2007, 15:22
Kasia
proszę o podanie odpowiedzi
07.01.2008, 18:57
...
dlaczego tu nie ma odpowiedzi??:(
22.01.2008, 17:21
mc
beda odpowiedzi ????????????!!!!!!!!!!!
29.01.2008, 19:25
Przemek
ma ktos moze te odpowiedz???
30.01.2008, 10:02
Mariola
test świetny!!!
ale był by jeszcze lepszt gdyby były podane odpowiedzi!!! :-)
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!